MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Nauk Społecznych UAM

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Śląski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Budownictwa i Architektury PW

Inauguracja w blasku jubileuszu Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni Niepublicznych 2011/2012, przebiegająca pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zgromadziła 24 września 2011 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ponad 70 rektorów uczelni niepublicznych. Obecne były także władze stołecznych uczelni publicznych.

Rektorzy weszli na aulę w togach, w zwartym orszaku. Towarzyszyły im poczty sztandarowe ponad 20 najstarszych uczelni niepublicznych.  Były gratulacje, życzenia i znakomite wystąpienia. Było święto i poczucie dumy z osiągnięć 20-lecia. W uroczystości wzięli udział znakomici goście, w tym Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, prof. Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akadcemickich Szkół Polskich, prof. Józef Lubacz, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy oraz wielu innych, w tym rektorzy publicznych uczelni warszawskich. znakomity wykład inauguracyjny, pod tytułem Polskie szkolnictwo wyższe i nauka po 1989 roku wygłosił prof. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

tlokinski


Prezydent Bronisław Komorowski przesłał wszystkim zgromadzonym w warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego serdeczne pozdrowienia. - Rok akademicki 2011/2012 inaugurują Państwo w szczególnej atmosferze jubileuszu 20-lecia uczelni niepublicznych w Polsce serdeczne pozdrowienia. Z tej okazji pragnę powinszować wszystkim, którzy swoją pracą naukową, dydaktyczną i menedżerską w ciągu minionych dwóch dekad przyczynili się do wielkiego sukcesu edukacyjnego Rzeczypospolitej. W tym dziele uczelnie niepubliczne położyły wielkie i trudne do przecenienia zasługi – czytał list prezydenta prof. Tomasz Borecki, doradca prezydenta.

LIST OD PREZYDENTA RP ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

- Kiedy przed 20 laty Polska weszła na drogę transformacji, ważne zmiany zaczęły się także dokonywać w szkolnictwie wyższym. Była to prawdziwa edukacyjna rewolucja, która trwa do dziś. Nigdy wcześniej tak wielu młodych Polaków nie miało dostępu do wiedzy i wykształcenia. Ten boom edukacyjny wyraża się w konkretnych liczbach: mamy dziś w Polsce ponad 450 uczelni, na których kształci się prawie 2 miliony studentów. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie nasze społeczeństwo poczyniło na rzecz pomyślnej przyszłości. Wielkim osiągnięciem uczelni niepublicznych w tym okresie było zarówno wykształcenie rzeszy studentów, jak również zapracowanie przez szereg z nich na własną renomę w skali ogólnopolskiej, a nierzadko też wykraczającej poza granice kraju. W tym miejscu należy wspomnieć, że u progu polskiej transformacji prywatne szkoły wyższe jeszcze nie istniały, a chlubne międzywojenne tradycje tego rodzaju uczelni zostały radykalnie przerwane wskutek działań władz komunistycznych i wkrótce poszły w niepamięć. Tę trudną sytuację wyjściową potraktowali Państwo jako wyzwanie niełatwe, ale któremu należy sprostać, chcąc przekonać społeczeństwo o potrzebie i wartości oferty przedstawianej przez uczelnie niepubliczne dla całego systemu edukacji. Z uznaniem i satysfakcją trzeba dzisiaj podkreślić, że ten ambitny cel udało się Państwu osiągnąć. Gratulując dzisiejszego jubileuszu, z serca życzę wszystkim Państwu, aby następne dekady przyniosły Państwa szkołom wiele kolejnych sukcesów. Studentom zaś życzę, aby potrafili wykorzystać stwarzane im znakomite warunki kształcenia i otwierające się przed nimi możliwości, a w życiu zawodowym mogli spełnić swoje nadzieje i aspiracje – zakończył list Prezydent RP.

tlum

Jubileusz uczelni niepublicznych połączony był z inauguracją roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Dlatego w prezydium wspólnej uroczystości zasiedli: prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Witold Bielecki, rektor ALK, prof. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku, przewodniczący KRZaSP, prof. Katarzyna Chałasińska Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca KRASP, prof. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, prof. Andrzej Eliasz, rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, przewodniczący Tymczasowej Konferencji Rektorów Szkół Niepublicznych w ramach KRASP, prof. Mirosław Zdanowski, rektor Akademii Finansów w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia Założycieli i Rektorów Uczelni Niepublicznych oraz profesorowie Dorota Dobija i Czesław Szmidt, prorektorzy ALK. W imieniu Komitetu Obchodów 20-lecia prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący KRZaSP przekazał Prezydentowi RP okolicznościowy medal jubileuszowy, który odebrał minister Maciej Klimczak z Kancelarii Prezydenta.  - 20-lecie uczelni niepublicznych to dzień wyjątkowy. Z tej perspektywy widać wielki sukces transformacji polegającej na tym, że do uczelni, które miały charakter publiczny, dołączyły uczelnie prywatne. To wytworzyło różnorodną mieszankę, która dała możliwość edukacji wielu młodym ludziom – powiedział podczas inauguracji wicepremier Waldemar Pawlak.

 
Przypomniał, że na początku transformacji studiowało około 400 tys. osób, obecnie w Polsce kształcą się prawie 2 miliony studentów. - To pokazuje, jak wielki potencjał wiedzy i zaangażowania budujemy. Osoby, które skończyły studia, nawet jeżeli niełatwo im znaleźć pracę, mają ambicję dokonywania zmian w naszym kraju i otoczeniu – podkreślił wicepremier.

Waldemar Pawlak zaznaczył, że dziś praca dla absolwentów wyższych uczelni jest zadaniem priorytetowym. To oni powinni otrzymywać ją w pierwszej kolejności. Niestety, nie sprzyja temu kryzys i brak inwestycji w gospodarce. Rosnące ceny złota i spadające ropy pokazują, że świat przestawił się na kumulowanie kapitału. – A pieniądz nie opiera się dziś na złocie, tylko na zaufaniu – powiedział wicepremier Pawlak nawiązując do jakości dyplomów i umiejętności absolwentów jako wyznaczników zaufania pracodawców do pracowników.

fot. alk


Maria Orłowska, sekretarz stanu w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego, przypomniała, że: - od 1991 do 2011 r. polskie uczelnie niepubliczne wykształciły ponad 1,6 mln absolwentów, z czego 370 tys. osób ukończyło studia na poziomie magisterskim. Sektor uczelni niepublicznych znakomicie uzupełnia szkolnictwo wyższe oferowane przez państwowe uniwersytety.

LIST OD MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 połączona była z przekazaniem insygniów władzy w najlepszej polskiej uczelni niepublicznej - Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ustępujący rektor ALK, prof. Andrzej Koźmiński, uroczyście przekazał rektorskie berło swojemu następcy – prof. Witoldowi Bieleckiemu. Już jako prezydent ALK, prof. Andrzej Koźmiński wygłosił swoiste credo, dotyczące perspektyw i warunków rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, a zwłaszcza podnoszenia jakości kształcenia i badań. - Polski system szkolnictwa wyższego wykazał w ciągu ostatnich 20 lat, że jest zdolny do zasadniczych przemian. Świadczy o tym zwiększenie ilości studentów na niespotykaną w innych krajach skalę, imponujący rozwój zaniedbanej w poprzednim ustroju infrastruktury, podjęte działania na rzecz poprawy jakości kształcenia. Trzeba też przyznać, że poważną rolę w tych pozytywnych przemianach odegrał sektor niepaństwowy – rozpoczął prof. Koźmiński.  Przywołując obecne problemy szkolnictwa wyższego w Polsce podkreślił, że z pewnością nie wszystkie uczelnie przetrwają ten „czas prawdy”. Konsolidacja w sektorze jest nieunikniona. - O przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego w coraz większym stopniu zadecyduje jakość zarządzania poszczególnymi uczelniami. Punktem wyjścia musi być przyjęcie do wiadomości, że uczelnie działają na konkurencyjnym rynku. Ma on charakter otwarty i w coraz większym stopniu globalny. Nie da się go przekształcić w rynek chroniony i administracyjnie podzielony między uprzywilejowanych uczestników. Można go jedynie w pewnym stopniu regulować, wymuszając przestrzeganie norm jakości kształcenia.

FOT. ALK

Prof. Koźmiński zwrócił uwagę, że w ślad za osiągnięciem wskaźników ilościowych, istnieje konieczność większego koncentrowania się na jakości kształcenia, zwłaszcza w czasach niżu demograficznego i możliwości studiowania na całym świecie. Trzeba sobie zadać pytanie – kontynuował - czy menedżerskie podejście do zarządzania uczelnią da się pogodzić z akademicką tradycją i akademickimi wartościami? - Pozytywnie można na nie odpowiedzieć pod jednym warunkiem: że przewaga konkurencyjna opiera się na dwóch podstawach: jakości kształcenia oraz badań naukowych. Są to te wartości, których poszukuje międzynarodowy rynek. Problemem są proporcje wysiłku, jakie uczelnie wkładają w jakość kształcenia i poziom badań naukowych. Uczelnie, które opierają swoją przewagę konkurencyjną przede wszystkim na badaniach naukowych, muszą opierać swoje budżety w znacznej części na dedykowanych środkach na konkretne programy badawcze. To zaś oznacza jednoczesny dostęp do wszystkich najważniejszych źródeł finansowania: dotacji państwowych, opłat za studia i szkolenia, grantów badawczych krajowych i zagranicznych, zleceń od praktyki gospodarczej i od instytucji państwa, dotacji osób prywatnych i instytucji. Musi to być dostęp otwarty dla wszystkich i oparty na przejrzystych zasadach. 


Ale Profesor nie byłby sobą, gdyby w dość filozoficzny sposób nie odniósł się do aktualnej sytuacji niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Władzom państwowym dedykował bajkę: - Wyobraźmy sobie, że w Królestwie Lailonii władze dochodzą do wniosku, że spożycie pieczywa zwłaszcza przez mniej zamożne grupy ludności jest niedostateczne, a jakość i wybór pieczywa niezadawalające . Eksperci proponują dwa konkurencyjne rozwiązania. Pierwsze polega na tym, by pieczywo było wytwarzane w wielkich państwowych piekarniach dotowanych obficie z budżetu państwa, a następnie bezpłatnie rozdawane ludności. Drugie rozwiązanie przewiduje produkcję pieczywa w prywatnych piekarniach i jego sprzedaż na konkurencyjnym rynku oraz przyznawanie najbiedniejszym członkom społeczeństwa specjalnego "dodatku chlebowego" finansowanego z budżetu państwa i "kredytów chlebowych" gwarantowanych przez państwo. Którą drogą pójdzie Lailonia ? Na razie od wielu lat trwa zażarta dyskusja, a pieczywo ciągle jest kiepskie, chociaż zdarzają się póki co i dobre piekarnie, zarówno prywatne jak i państwowe…

Znakomitą puentą bajki prof. Koźmińskiego była deklaracja Marcina Leśniaka, przewodniczącego Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepublicznych (MONSSUN), który zapowiedział na najbliższy rok akademicki zdecydowaną walkę o zrównanie praw studentów uczelni niepublicznych z publicznymi.

razem

Wzruszającym momentem inauguracji były też wspólne immatrykulacje: studentów, studentów obcokrajowców (w języku angielskim) oraz doktorantów z kilkunastu najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Wykład inauguracyjny nt. Polskie szkolnictwo wyższe i nauka po 1989 roku wygłosił błyskotliwie prof. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na pamiątką Jubileuszowej Inauguracji wszyscy uczestnicy wykonali sobie wspólne zbiorowe zdjęcie. Umówiono się również w tym samym miejscu na wspólne obchody 25-lecia

FOTOGRAFIE (ALK):

{gallery}20lecie{/gallery}

File /nasze_moduly/facebook/fb.php does not exist or is not readable!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt