MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2011

Galeria zdjęć z Gali MBA 2012

Ranking MBA 2012
Mistrzowie Zarządzania BiznesemDyrektorzy najlepszych programów MBA oraz grono znakomitych gości wzięli udział (5 czerwca br.) w uroczystym ogłoszeniu wyników Rankingu MBA Perspektywy 2012 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dyrektorzy najlepszych programów MBA oraz grono znakomitych gości wzięli udział (5 czerwca br.) w uroczystym ogłoszeniu wyników Rankingu MBA Perspektywy 2012 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

MBA 2012

od lewej: prof. dr hab. Marek Gruszczyński, dr Sylwia Hałas-Dej, dr Tomasz Ludwicki

Najlepszym programem Master of Business Administration w Polsce jest Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Na drugim miejscu znalazł się program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez Szkołę Główną Handlową, a na trzecim - Executive MBA oferowany przez Akademię Leona Koźmińskiego.

W Rankingu MBA Perspektywy 2012 oceniono większość programów MBA funkcjonujących na polskim rynku edukacji biznesowej.

MBA 2012

- Ten ranking jest bardzo szczególny - rozpoczął ceremonięWaldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. - Na początku lat 90. Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaczęła przygotowywać rankingi na potrzeby ówczesnego wyżu demograficznego. Pomagaliśmy uczniom wybierać szkoły średnie, a kiedy to pokolenie „baby boom” miało decydować się na studia, pomagaliśmy wybierać szkoły wyższe, tworząc rankingi szkół wyższych. Profesjonalny ranking programów MBA jest zatem naturalną konsekwencją tego dwudziestoletniego doświadczenia w tworzeniu edukacyjnych rankingów i służy osobom, które myślą o kształceniu menedżerskim. To trzeci ranking MBA, a także 51. ranking przygotowany przez Fundację.

 Uroczysty finał rankingu programów MBA odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych i uważam, że jest to doskonałe miejsce z kilku względów - powiedziała Lidia Adamska, wiceprezes GPW, podkreślając rolę edukacji i podnoszenia kwalifikacji w obecnych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy nastawieni na wyzwania wynikające z globalnego kryzysu i tego, co ze sobą niesie. - Patrząc na aktywność edukacyjną zarówno ludzi młodych, jak i dojrzałych, ważne jest, żeby istniało wiele kanałów i sposobów pozyskiwania tej wiedzy. Ma to decydujący wpływ na jakość efektów kształcenia. Idea studiów MBA, jako sposób podnoszenia kwalifikacji, ugruntowała się w Polsce, co można traktować jako jeden z pozytywów naszej transformacji. Z tej perspektywy ranking programów MBA jest bardzo ważny – podkreślała wiceprezes GWP dodając, że konsekwencja i upór w tworzeniu rankingów przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wpisuje się w ten ogólny nurt ważnych i potrzebnych działań, które dobrze służą rynkowi finansowemu w Polsce i polskiej gospodarce.

MBA 2012

Prof. dr hab. Maria Romanowska, przewodnicząca Kapituły Rankingu przedstawiła zasady tworzenia rankingu MBA. – Ocena jest bardzo kompleksowa. Staraliśmy się brać pod uwagę wszystkie źródła opinii i wszystkie cechy programów – mówiła prof. Romanowska. - W największym stopniu (20 proc.) na ocenę składała się merytoryczna wartość programu, w równych proporcjach (15 proc.) opinie absolwentów i pracodawców. Kolejne kryteria to studenci programu, ranga i prestiż programów oraz wsparcie programów, czyli infrastruktura. Bardzo cieszymy się, że w tym roku udało nam się przeprowadzić badania preferencji pracodawców. Ich opinie są dla nas niezwykle ważne, bo to oni są klientami programów MBA, a przede wszystkim zatrudniają absolwentów – podkreśliła profesor, zaznaczając, że w tworzeniu rankingu istotne są dwie rzeczy: po pierwsze doskonalenie zasad oceny i - w tym kontekście - włączenie preferencji pracodawców jest bardzo cennym i oczekiwanym kryterium, a po drugie - zapewnienie porównywalności rankingu rok do roku, co oznacza, że wprowadzane są takie zmiany, które bezwzględnie zwiększają jego wartość.

Prof. Romanowska zwróciła również uwagę na odpowiedzi pracodawców na jedno z pytań o to czy przy zatrudnianiu absolwentów studiów MBA kierują się tym, czy są to studia zagraniczne, czy polskie. – Większość z nich odpowiadała, że nie ma to znaczenia. Ważne jest, że studia zagraniczne traktujemy jako konkurencję dla MBA w Polsce.

MBA 2012

Odnosząc się do kryteriów rankingu, a zwłaszcza tegorocznej nowości - preferencji pracodawców (badanie przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami), prof. Marek Rocki, zaakcentował, że jest to bardzo ważny aspekt oceny szkolnictwa wyższego i w ogóle całej edukacji. – Dzięki pracodawcom wiemy, czy to, jacy są absolwenci, odpowiada potrzebom rynku pracy. Dobrzy pracodawcy kierują swoich pracowników na szkolenia, co powoduje, że uczelnie - w szczególności ekonomiczne - zyskują wiedzę z systemu gospodarczego, mogą doskonalić programy nauczania i przekazywać ekspertyzy do gospodarki. Dostrzegając to, parlament - w nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym - wskazał na większą rolę pracodawców, dając im miejsce do opiniowania programów nauczania, aby dopasować je do potrzeb rynku pracy. Rankingi są miarą oceny, czy to, co robi system jest słuszne i mam nadzieję, że będzie też taki odbiór wyników tego Rankingu wśród pracodawców.

MBA 2012

Dyrektorzy najlepszych programów MBA otrzymali dyplomy oraz zestawy publikacji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z rąk prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE i członka Kapituły Rankingu, która podkreśliła, że cieszy ją udział w pracach nad rankingiem, tym bardziej, że PTE w działalności statutowej ma zapis o szerzeniu wiedzy ekonomicznej, a nic tak jak studia MBA prowadzone na wysokim poziomie nie wypełnia lepiej takiego zobowiązania.

Zwycięski program Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA), prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW ma od lat ugruntowaną, dobrą opinię (adres internetowy: www.mba.uw.edu.pl). Istnieje od 1991 r. i wykształcił ponad 860 absolwentów. Dyrektorem programu jest dr Tomasz Ludwicki.

- Toczy się dyskusja dotycząca jakości edukacji wyższej w Polsce i jej związku z praktyką funkcjonowania gospodarki. W kontekście tej dyskusji nikt właściwie nie zwrócił uwagi na przykład, jaki dają najlepsze programy MBA w Polsce – mówił dr Tomasz Ludwicki. - Kadra menedżerska wyedukowana w oparciu o najlepsze, międzynarodowe – jak w naszym przypadku - amerykańskie standardy, może w skuteczny sposób zarządzać firmami i konkurować na rynku z absolwentami wiodących uczelni z Europy i USA. To absolwenci naszego MBA zarządzają 6 spośród 20 największych firm w Polsce wg rankingu Rzeczpospolitej. Wszyscy awansowali po ukończeniu naszego programu, co świadczy o tym, że w procesie rekrutacji oraz następnie podczas studiów, jesteśmy w stanie rozwijać umiejętności i przekazywać wiedzę konieczną do podejmowania wyzwań stojących przed współczesnymi organizacjami w Polsce i Europie.

MBA 2012

Tomasz Ludwicki zwrócił uwagę, że wiedza przekazywana podczas zajęć na studiach MBA daje umiejętności rozwiązywania złożonych problemów organizacyjnych i wykorzystywania pojawiających się szans, czego dowodem są choćby projekty doradcze przygotowywane podczas studiów. Organizatorzy programów MBA współpracują także z firmami, których przedstawiciele zasiadają w radzie doradczej programu. - To oni, pod kierunkiem przewodniczącego Rady prof. Krzysztofa Obłoja, pracują nad pomysłami i rozwiązaniami podnoszącymi jakość naszych studiów, będąc często krytycznie konstruktywnymi, patrzącymi z perspektywy firm i oczekiwań rynkowych, recenzentami naszych planów. Bez ich zaangażowania i pomocy nasz sukces nie byłby możliwy. Niech te przykłady świadczą o tym, że istnieje owocna współpraca uczelni i biznesu.

Program Canadian Executive MBA (CEMBA), który zajął drugie miejsce, prowadzony jest przez Szkołę Główną Handlową od 1995 roku (www.cemba.pl). Wykształcił już prawie 500 absolwentów. Dyrektorem programu jest prof. dr hab. Marek Gruszczyński.

Znajdujący się na trzecim miejscu program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego - to zarazem najlepsze studia MBA spośród oferowanych przez uczelnie niepubliczne. Również ten program ma wieloletnią tradycję - istnieje od 1989 r. i wykształcił ponad 1300 absolwentów. Programem kieruje prof. dr hab. Witold Bielecki (www.kozminski.edu.pl).

Na kolejnych miejscach znalazły się również znakomite programy: Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (dyrektor: prof. dr hab. Witold Orłowski). W sumie w grupie najlepszych programów znalazło się dziesięć programów prowadzonych przez siedem uczelni.

Ranking MBA Perspektywy 2012 opiera się na informacjach pochodzących z trzech źródeł: ankiety wypełnianej przez organizatorów studiów, ankiety wypełnianej przez absolwentów programów oraz ze źródeł publicznie dostępnych takich jak rankingi, ratingi i informacje instytucji akredytujących.

Rankingiem objęto 28 programów MBA organizowanych przez polskie uczelnie, najczęściej we współpracy z zagranicznymi partnerami. W Rankingu uwzględniono 25 wskaźników podzielonych na siedem grup kryteriów: preferencje pracodawców - z wagą 15%, opinie absolwentów - 15%, jakość studentów programu - 15%, jakość kadry dydaktycznej - 15%, merytoryczna wartość programu - 20%, wsparcie procesu kształcenia - 5%, ranga i prestiż programu - 15%.

Dla potrzeb Rankingu Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przeprowadziło obszerne badanie polskich pracodawców. Piotr Palikowski, prezes PSZK, ocenia - Otrzymaliśmy rzetelną ocenę wartości merytorycznej i przydatności dyplomu MBA w rozwoju kariery po ukończeniu studiów. Zgromadziliśmy reprezentatywny zbiór opinii środowisk HR na temat studiów MBA, sprawdziliśmy, jak są one postrzegane przez osoby odpowiedzialne za dobór kadr w przedsiębiorstwach. I choć specjaliści ogromnie cenią sobie praktykę w CV kandydatów, to uzyskaliśmy potwierdzenie zasadności ukończenia tych najbardziej specjalistycznych studiów menedżerskich.

W uroczystym ogłoszeniu wyników Rankingu uczestniczyli: prof. Marek Rocki, senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej; prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, były rektor Politechniki Warszawskiej, były przewodniczący KRASP, prof. gen. Bogusław Smólski, szef Rady Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, twórca i były dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, były rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej; Bogdan Marczewski, prezes Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Za najlepsze programy w Rankingu MBA Perspektywy 2012 uznano:

1. Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) - Uniwersytet Warszawski (100)
2. Canadian Executive MBA (CEMBA) - Szkoła Główna Handlowa (98,97)
3. Executive MBA - Akademia Leona Koźmińskiego (86,40)
4. Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (81,44)
5. International MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (81,31)
6. MBA Poznań-Atlanta - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (80,30)
7. Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym - Akademia Leona Koźmińskiego (75,87)
8. International MBA - Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (75,80)
9.=Executive MBA Marketing and Management - Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (75,52)
9.= MBA Management for Central and Eastern Europe - Uniwersytet Europejski Viadrina (75,52)

Szczegółowe informacje na temat Rankingu dostępne są pod adresem www.mba.perspektywy.pl oraz w Informatorze „Studia Podyplomowe i MBA 2012”, który dystrybuowany jest w salonach prasowych i dostępny w sprzedaży wysyłkowej: www.sklep.perspektywy.pl

fot. Krzystof Wojciewski

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt