MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2013

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Galeria zdjęć z Gali MBA 2013

Ranking MBA 2013

Preferencje pracodawców 15%

P-1 – Preferencje pracodawców – liczba wskazań organizatora programu w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie przedstawicieli działów HR 500 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw – 15%

Opinia absolwentów 15%

Opracowana na podstawie badania ankietowego zrealizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” na grupie absolwentów programów MBA w roku 2012 i 2013. Badanie przeprowadzono metodą CAWI. W badaniu wzięło udział 388 absolwentów co stanowiło 53,6% ankietowanych.

O-1 – Wartość merytoryczna ukończonego programu  – ocena wartości merytorycznej programu przez jego absolwentów – 5%
O-2 – Jakość kadry naukowo dydaktycznej
– ocena jakości kadry programu przez jego absolwentów – 5%
O-3 – Ocena korzyści z uzyskanego dyplom
u – ocena uzyskanych korzyści z ukończenia programu przez jego absolwentów – 5%

Studenci programu 15%

S-1 – Wymagane doświadczenie zawodowe – ocena wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego stawianych kandydatom w procesie rekrutacji. Im wyższe wymagania, tym program otrzymywał wyższą ocenę – 4%
S-2 – Studenci na stanowiskach kierowniczych
– udział studentów pracujących na stanowiskach kierowniczych (minimum średniego szczebla) w stosunku do ogółu studentów – 4%
S-3 – Selekcja
– oceniono takie wymogi rekrutacyjne, jak egzamin GMAT, egzamin merytoryczny, egzamin językowy, rozmowa kwalifikacyjna. Im więcej szczebli rekrutacji musi przejść kandydat, tym program otrzymywał wyższą ocenę – 3%
S-4 – Studenci cudzoziemcy
– udział studentów cudzoziemców w stosunku do ogółu studentów – 2%
S-5 – Studia finansowane przez pracodawcę
– udział studentów, którym studia opłaca pracodawca w stosunku do ogółu studentów – 2%

Kadra dydaktyczna programu 15%

K-1 – Wykładowcy praktycy – udział wykładowców-praktyków z doświadczeniem biznesowym w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej. Preferowani byli wykładowcy z większym doświadczeniem – 5%
K-2 – Wykładowcy zagraniczni – udział wykładowców zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej – 4%
K-3 – Doświadczenie dyrektora programu
– ocenie poddane zostało doświadczenie dydaktyczne i zawodowe dyrektora programu oraz posiadany przez niego stopień lub tytuł naukowy – 2%
K-4 – Nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej programu (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich polskich i zagranicznych – 2%
K-5 – Dostępność kadry wykładowców dla studentów
– liczba wykładowców przypadająca na jednego studenta – 2%

Merytoryczne cechy programu 20%

M-1 – Curriculum (trzon programu MBA) – w ankiecie skierowanej do organizatorów studiów podany został zestaw kursów podstawowych dla programu MBA. Za każdy taki kurs (o ile przeznaczono na niego minimum 4% czasu trwania programu) przyznawany był 1 punkt – 7%
M-2 – Zajęcia w językach obcych
– liczba godzin zajęć prowadzonych w języku obcym w stosunku do ogólnej liczby godzin zajęć – 3%
M-3 – Wymagania do zaliczenia studiów
– w kryterium oceniano nakład pracy, zarówno ze strony studenta jak i organizatora w zaliczenie zajęć oraz przygotowanie i obronę pracy dyplomowej – 3%
M-4 – Wpływ otoczenia biznesowego na kształt programu
– udział przedstawicieli otoczenia biznesowego oraz partnera zagranicznego w radzie programu – 2%
M-5 – Łączna liczba godzin zajęć
– łączna liczba godzin zajęć w trakcie trwania programu – 2%
M-6 – Wyjazdy zagraniczne w trakcie studiów
– oceniono ilu studentów w ostatniej edycji programu wyjechało na zajęcia na uczelnie lub do firmy za granicę. Premiowane były wyjazdy trwające minimum jeden miesiąc – 1,5%
M-7 – Obowiązkowe zajęcia na uczelni zagranicznej
– liczba godzin zajęć odbywających się obowiązkowo na uczelni zagranicznej w stosunku do ogólnej liczby godzin zajęć – 1,5%

Wsparcie procesu kształcenia 5%

W-1 – Platforma internetowa wspomagająca nauczanie – oceniono posiadanie przez organizatora platformy internetowej wspomagającej nauczanie oraz jej funkcjonalności – 4%
W-2 – Odrębna biblioteka dla studentów
– oceniono posiadanie przez organizatora odrębnej biblioteki dla studentów – 1%

Ranga i prestiż programu 15%

R-1 – Ranga dyplomu – oceniono rangę otrzymywanego dyplomu ukończenia programu w zależności od otrzymywania dyplomu zagranicznego partnera, wspólnego dyplomu organizatora programu oraz zagranicznego partnera lub jedynie dyplomu polskiego organizatora – 7%
R-2 – Akredytacje i certyfikaty
– ocena przyznawana była w zależności od liczby i jakości posiadanych przez organizatora akredytacji i certyfikatów zagranicznych i krajowych – 4%
R-3 – Prestiż programu
– oceny prestiżu dokonano na podstawie miejsca organizatora (uczelni) w Rankingu Szkół Wyższych 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” oraz pozycji programu organizatora w branżowych rankingach światowych (Financial Times, Top MBA, Eduniversal) – 4%
K-1 – Wykładowcy praktycy
– udział wykładowców-praktyków z doświadczeniem biznesowym w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej. Preferowani byli wykładowcy z większym doświadczeniem – 5%
K-2 – Wykładowcy zagraniczni
– udział wykładowców zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej – 4%
K-3 – Doświadczenie dyrektora programu
– ocenie poddane zostało doświadczenie dydaktyczne i zawodowe dyrektora programu oraz posiadany przez niego stopień lub tytuł naukowy – 2%
K-4 – Nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach
– zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej programu (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich polskich i zagranicznych – 2%
K-5 – Dostępność kadry wykładowców dla studentów
– liczba wykładowców przypadająca na jednego studenta – 2%

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt