Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

Kryterium: POTENCJAŁ NAUKOWY
Uniwersytet Warszawski

Kolejny raz na szczycie tabeli obrazującej potencjał naukowy uczelni znalazł się Uniwersytet Warszawski. To efekt trwających od lat konsekwentnych działań na rzecz jakości kształcenia.

W Strategii Uniwersytetu Warszawskiego przyjętej w roku 2008 zapisano: O sile i prestiżu Uczelni decyduje wiele czynników, z których najważniejsze to: identyfikująca się z nią kadra naukowo-dydaktyczna złożona z ludzi uznawanych przez społeczeństwo za autorytety w wielu dziedzinach nauki, kultury a także działalności gospodarczej i społecznej; istnienie silnych zespołów badawczych liczących się w nauce światowej; wysoka jakość kształcenia.

Prace nad opracowaniem i wdrożeniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na UW rozpoczęły się w 2006 roku. Wysoki poziom nauczania zagwarantowany jest przez dialog, współpracę, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Znaczący głos w ocenie jakości kształcenia mają studenci, którzy biorą udział w ogólnouniwersyteckim badaniu ankietowym.

W kryterium Potencjał Naukowy branych jest pod uwagę 5 wskaźników. Są to: ocena parametryczna – mierzona sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW, w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni; uprawnienia habilitacyjne – mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych w stosunku do sumy uprawnień doktorskich; uprawnienia doktorskie – mierzone sumą uprawnień doktorskich, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni oraz akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych.

Suma tych pięciu wskaźników wskazała uczelnię z największym potencjałem naukowym – Uniwersytet Warszawski, który utrzymał pozycję lidera.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt