Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali?

– to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2012 r. Otrzymaliśmy 645 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.

Nauki chemiczne

Prof. Wojciech Wolf, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej.

Moje typy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Wrocławski.

Uniwersytet Warszawski – silna pozycja naukowa, zwłaszcza w zakresie nauk chemicznych, biologicznych i fizycznych. Wysoki prestiż wśród pracodawców. Intensywna wymiana zagraniczna studentów.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Wrocławski – silna pozycja naukowa w zakresie chemii i szeroko rozumianych nauk o materiałach. Bardzo dobra germanistyka oraz historia i nauki polityczne zorientowane na tematykę niemiecką. Intensywna wymiana zagraniczna kadry i studentów.

Politechnika Wrocławska – bardzo dobra pozycja naukowa. Szeroki program inwestycyjny poprawiający bazę lokalową i badawczą Uczelni. Wielostronna specjalizacja naukowa i techniczna.

Politechnika Poznańska – ambitny program inwestycyjny przebudowy obiektów Uczelni w ramach Kampusu Piotrowo. Centrum badawcze i konstrukcyjne samolotów bezzałogowych.

Nauki biologiczne

Prof. Hanna Kmita, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii.

Moje typy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski.

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu systematycznie proponuje nowe formy kształcenia oraz kierunki i specjalności studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Obecnie na Wydziale wprowadzany jest nowy program nauczania, uwzględniający najnowsze tendencje w rozwoju nauk biologicznych. Istotną bazą działalności dydaktycznej Wydziału są prowadzone w jego ramach badania naukowe, będące równocześnie podstawą wszechstronnej współpracy z innymi jednostkami naukowymi i dydaktycznymi w kraju i za granicą.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) stanowi kontynuację Akademii Lekarskiej w Szczecinie, powołanej w roku 1948. Uczelnia oferuje studentom ciekawe studia w zakresie wszystkich dziedzin nauk medycznych, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauk biologicznych.

Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego to Wydziały zajmujące tradycyjnie najwyższe miejsca w rankingu wydziałów biologii. Kadra o dużym dorobku naukowym, ciekawa oferta dydaktyczna, łącznie z możliwością studiowania i wykonywania prac dyplomowych w renomowanych jednostkach krajowych i zagranicznych.

Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, to jednostka stosunkowo nowa, oferująca ciekawe studia w zakresie nauk biologicznych i rolniczych. Organizacja studiów i dorobek naukowy pracowników sprawiają, iż w tym pięknym, lecz nieco oddalonym od centrum, rejonie Polski, istnieje szansa studiowania na poziomie nie odbiegającym od liderów rankingu wydziałów biologii.

Nauki humanistyczne

Prof. Henryk Gradkowski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Moje typy: Uniwersytet Wrocławski, Akademia im. Jana Długosza, Uniwersytet Śląski.

Uniwersytet Wrocławski – to wielka uczelnia z trzystuletnią historią. Ze świetnie prosperującymi naukami humanistycznymi. Najbliższa mi filologia polska po dziś dzień kontynuuje wielkie tradycje Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Obok kampusu uczelni znajduje się Zakład Narodowy im. Ossolińskich, też przecież o korzeniach lwowskich, którego biblioteka jest do stałej dyspozycji środowiska naukowego.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie posiada dobre zaplecze naukowe, odpowiednią bazę kadrową, dydaktyczną, socjalną. Niedawno uzyskała prawo doktoryzowania z zakresu literaturoznawstwa na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Uczelnia zmierza do uzyskania tytułu „uniwersytetu przymiotnikowego”. Panuje tam znakomita, rzec można – rodzinna, atmosfera studiów. 

Uniwersytet Śląski ma już bardzo liczący się dorobek naukowy, także w zakresie nauk humanistycznych. Kadra naukowo-dydaktyczna o wybitnych kwalifikacjach gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Uczelnia dysponuje siecią zmodernizowanych obiektów dydaktycznych oraz domów akademickich. Na podkreślenie zasługuje troska władz o zapewnienie studiującym różnorodnych form pomocy socjalnej.

Nauki o ziemi

Prof. Roman Soja, Uniwersytet im. KEN w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geo- grafii, Zakład Geografii Fizycznej.

Moje typy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wybierając z kilkunastu ośrodków uczelnianych szkoły wyższe kierowałem się dwoma kryteriami, które są według mnie decydujące. Za takie uważam kadrę i warunki studiowania. Wymienione ośrodki mają dobrą i szeroką kadrę specjalistów z zakresu nauk o ziemi. Dzięki temu student nie czyta tylko starych podręczników, ma kontakt z tym, co się dzieje w naukach o ziemi poprzez pracowników biorących udział w ważnych, międzynaro

Możliwość wyboru specjalizacji czy kierunków jest duża, od geografii nauczycielskiej przez geografię, gospodarkę przestrzenną, turystykę, ochronę środowiska itd. Aktywna kadra prowadzi także krajowe granty i międzynarodowe projekty, w których studenci coraz częściej także biorą udział.

To, plus udział w wymianie studenckiej, chociażby w programie ERASMUS i studia doktoranckie dają nadzieję na wymianę kadry na lepszą a nie na gorszą.

Sztuki plastyczne

Prof. Wojciech Sęczawa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby, Katedra Rzeźby.

Moje typy: ASP W Gdańsku, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, ASP we Wrocławiu, ASP w Krakowie, ASP w Warszawie.

To uczelnie artystyczne, które znam i które zarekomendowałbym przyszłym studentom. W uczelniach tych zatrudnionych jest wielu wybitnych pedagogów znanych w kraju i świecie. Programy nauczania oparte są na wieloletnich doświadczeniach, co powoduje że absolwenci odnajdują swoje miejsce w codziennej rzeczywistości w kraju i za granicami.

Uczestnictwo w wystawach zbiorowych, organizowanie ekspozycji indywidualnych, a także udział absolwentów w różnych konkursach świadczy o porządnym przygotowaniu i wysokim poziomie edukacji w tych uczelniach.

Nauki techniczne

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Odlewnictwa.

Moje typy: Politechnika Śląska, AGH, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska.

Mój wybór uzasadniam kilkoma względami. Wszystkie te uczelnie posiadają Wydziały, na których prowadzi się badania naukowe i kształci studentów w zakresie odlewnictwa i inżynierii materiałowej, a więc dyscyplin, w których osobiście koncentruję swoje zainteresowania naukowe.

Wszystkie wymienione przeze mnie uczelnie kształcą wysoko wyspecjalizowanych inżynierów z zakresu odlewnictwa, a wspólną ich właściwością jest wdrożenie do systemu kształcenia bogatej wiedzy informatycznej w zakresie projektowania odlewów, materiału i technologii. Wiedza taka jest bardzo poszukiwana przez przedsiębiorstwa.                  

opr. WW

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt