Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

NAJLEPSZA UCZELNIA wg PRACODAWCÓW 2013
Politechnika Warszawska

Od pięciu lat prowadzone są badania opinii pracodawców dotyczących jakości kadr wykształconych przez poszczególne uczelnie. Oceny przygotowania absolwentów oraz preferencji pracodawców w zakresie ich zatrudniania stanowią jeden ze wskaźników określających pozycję szkół wyższych w generalnym rankingu.

Waga tego wskaźnika w ogólnym rankingu opracowanym w 2013 roku wynosi 11 proc. Już po raz drugi sondaż na ten temat przeprowadziło Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Pomiar został zrealizowany w dniach 25 lutego – 20 marca 2013 roku, metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, czyli CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). Zastosowanie tej metody pozwoliło na osiągnięcie zamierzonych celów badania, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu czasu jego trwania. Metoda CATI umożliwiła efektywne dotarcie do osób zajmujących kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach i odpowiedzialnych za zarządzanie kadrami. Zapewniła ona również ściślejszą, niż w przypadku badań prowadzonych metodą on-line kontrolę przebiegu realizacji badania oraz lepsze, niż w przypadku tradycyjnych bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych przestrzeganie reguł standaryzacji.

W tym roku (w porównaniu do ubiegłego pomiaru) została zwiększona liczba badanych przedsiębiorstw z N=1000 do N=1500. Dokonano również nowego podziału kierunków studiów w porównaniu do klasyfikacji stosowanej w poprzednich pomiarach. Do badania dołączono nowy obszar – kierunki artystyczne. Rozszerzono liczbę kierunków z 15 (w pomiarze z 2012 roku) do 40. Zabieg miał na celu uszczegółowienie wyników dla poszczególnych grup kierunków, co w rezultacie przyczyniło się do uzyskania dokładniejszych danych dotyczących preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkól wyższych.

Przykładowo obszary kierunków humanistycznych oraz dotyczących filologii i języków obcych, zostały podzielone na siedem nowych grup (w poprzednim pomiarze badanych jako dwie): filologie, języki obce i językoznawstwo, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, wiedza o krajach i regionach, oraz teologia. W pomiarze z 2013 roku, do grona uczelni biorących udział w rankingu dołączyło 17 uczelni kształcących w obszarze kierunków artystycznych oraz 6 nowych (np. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), przez co liczba badanych uczelni wzrosła z 98 (w poprzednim pomiarze) do 119.

W porównaniu do ubiegłorocznego rankingu pierwsza dziesiątka najlepszych uczelni uległa nieznacznym zmianom. Uczelniom, które w rankingu w 2012 roku zajęły dwa pierwsze miejsca, to jest Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu, udało się obronić te pozycje w tegorocznym pomiarze. Generalnie wyniki badania pokazują, że utrzymuje się tendencja do zatrudniania w większym stopniu absolwentów uczelni technicznych.

W tegorocznym badaniu odnotowaliśmy zmiany w pozycjach uczelni w poszczególnych regionach. Zmiany te wynikają – z jednej strony – z przekształceń preferencji pracodawców, którzy coraz bardziej wnikliwie analizują absolwenci jakiej uczelni będą im najbardziej potrzebni. Z drugiej – spowodowało je zwiększenie liczby uczelni ujętych w badaniu, co zwiększa konkurencję i sprzyja różnicowaniu preferencji pracodawców.

Rozpatrując rankingi uczelni wyższych z perspektywy 40 grup kierunków studiów, niekwestionowanym liderem jest Uniwersytet Warszawski, który znalazł się na jednym z pierwszych trzech miejsc aż w 19 grupach. Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Wrocławskiej udało się zająć czołowe miejsce w 14 grupach kierunków studiów. Kolejnymi uczelniami, które licznie pojawiały się na jednym z pierwszych trzech miejsc są Uniwersytet Jagielloński – dwanaście razy, oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – jedenaście razy. Wyróżnienie w trakcie badania większej liczby kierunków sprzyja zwiększeniu dokładności pomiaru.

Formuła rankingu standaryzowanego, na podstawie której został stworzony ogólnopolski ranking uczelni wyższych, powstała na bazie wyników uzyskanych przez poszczególne uczelnie na poziomie poszczególnych województw, przeliczanych następnie na punkty. Obliczeń dokonano w trzech następujących etapach:

Etap 1 – wyznaczenie pozycji każdej ze szkół wyższych w poszczególnych województwach: dla każdej ze szkół wyższych, o które pytano w wywiadzie obliczono, które miejsce zajęła w każdym z 16 województw. Na przykład Politechnika Warszawska zajęła 1 miejsce w województwie mazowieckim, 3 miejsce w województwie pomorskim, 4 miejsce w województwie łódzkim itd.

Etap 2 – przyporządkowanie rang: każdemu pierwszemu miejscu zajętemu w województwie przez daną uczelnię wyższą przyporządkowano 119 punktów, drugiemu 118 punktów, trzeciemu 117 punktów, zaś ostatniemu miejscu – 1 punkt. Nadawana liczba umownych punktów wynikała z dwóch następujących przesłanek: po pierwsze – całkowita liczba badanych szkół wyniosła 119, po drugie – wskazywana przez respondentów liczba szkół również wyniosła 119 (każda ze szkół z listy badanych podmiotów wskazana została co najmniej raz).

Etap 3 – odnalezienie lidera rankingu i obliczanie rang: w kolejnym etapie wyszukano uczelnię, która zgromadziła największą liczbę punktów. Była to Politechnika Warszawska, która zgromadziła 1828 punktów. Szkole tej przyporządkowano wartość rankingową 100 proc. Rangi dla pozostałych szkół obliczano jako stosunek tej wartości. Na przykład drugi pod względem preferencji pracodawców: Uniwersytet Warszawski uzyskał 1819 punktów, co stanowi 99,51 proc. liczby punktów uzyskanych przez lidera.       

Prof. dr hab. Jan Garlicki
Dyrektor Generalny
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt