Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

Głównymi adresatami naszego rankingu są kandydaci na studia – uczniowie liceów i techników, zwłaszcza z klas maturalnych, stojący w obliczu wyboru swojej drogi życiowej – a także absolwenci studiów I stopnia, licencjaci i inżynierowie, poszukujący dla siebie atrakcyjnej ścieżki dalszej edukacji. Dla obu tych grup kluczowe znaczenie ma obszar i kierunek studiów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, od 2010 roku rozszerzyliśmy zestaw przygotowywanych przez nas analiz o Ranking Grup Kierunków Studiów. Dwa lata temu opublikowaliśmy ranking w siedmiu grupach kierunków, przed rokiem w piętnastu grupach, a w edycji 2013 publikujemy rekordowy ranking 40 najpopularniejszych kierunków studiów (lub grup kierunków studiów), na których uczy się ponad 70 procent wszystkich studentów w Polsce!

Jak wybieraliśmy kierunki studiów do rankingu? Oparliśmy się na podziale przyjętym w dokumentach związanych z wprowadzeniem w naszym kraju tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji. Nie jest to klasyfikacja idealna (te same studia mogą być w niej przypisywane do różnych obszarów!), nie jest spójna z systemami stosowanymi przez np. PKA, Centralną Komisję ds.  Stopni i Tytułów, czy też z europejską klasyfikacją Erasmusa, ale na wprowadzenie bardziej przystających do oczekiwań kandydatów na studia rozwiązań trzeba będzie pewnie jeszcze poczekać...

Ranking został podzielony na osiem obszarów odwzorowujących obszary Krajowych Ram Kwalifikacji. W ramach obszarów wydzieliliśmy 40 kierunków lub grup kierunków studiów. Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów.

W tabelach rankingowych opublikowano wyniki jedynie najlepszych uczelni w danych grupach. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

Ranking opiera się na pięciu podstawowych kryteriach rankingowych:

  • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie praco­dawców. Kryterium uwzględnia wyniki badania przeprowadzonego roku bieżącym. Badanie przeprowadzono metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1500 przedsiębiorstw (w roku 2012 próba obejmowała 1000 przedsiębiorstw), posiadających główną siedzibę w Polsce.

    Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazywały trzy kluczowe obszary działalności swojej firmy, wskazując następnie absolwentów których uczelni w ramach wskazanych obszarów cenią najbardziej i ich zatrudniają lub najchętniej by zatrudnili.
  • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. W badaniu wzięło udział 1616 respondentów, co stanowiło 38,7% osób, do których wysłano ankietę. Każdy z respondentów określał dziedzinę lub dyscyplinę nauki w której kształci, oraz obszar w którym aktualnie prowadzi zajęcie na uczelni. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wiosną 2013 roku.
  • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 08.01. 2013) w latach 2008-2012. Publikacje były analizowane i przyporządkowane do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji dziedzin naukowych  bazy SCOPUS.
  • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2008-2012 określonych w kryterium „publikacje” w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 08.01.2013).
  • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2008-2012 (stan bazy na dzień 08.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.

Zwracamy uwagę, że w rankingu tym w ramach jednego kierunku znajdują się w wielu przypadkach uczelnie różnych typów. Na przykład w Rankingu Kierunków IT (informatyka i zbliżone do niej) w pierwszej dwudziestce znalazły się politechniki, uniwersytety i uczelnie ekonomiczne.

Aby sprawdzić, jakie kierunki prowadzi dana uczelnia, zachęcamy do odwiedzenia strony www.perspektywy.pl.

Apelujemy do maturzystów, aby w pierwszym etapie wyboru uczelni starali się wybrać te kierunki, które umożliwią im studia związane z ich predyspozycjami i marzeniami. Oczywiście, szanse rynkowe po zakończeniu studiów są równie ważne, ale wybór właściwego kierunku to klucz do życiowego sukcesu.

PERSPEKTYWY


© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt