MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Z uwagi na pozytywne korzyści wynikające z łączenia aktywności fizycznej z intelektualną, zgodnie z założeniami koncepcji kształcenia zintegrowanego, w 2002 roku na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, powstała idea piłek edukacyjnych Eduball / d. edubal.

Czym są piłki edukacyjne Eduball?

Piłki edukacyjne Eduball to nowatorska pomoc dydaktyczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, usprawniająca proces dydaktyczno-wychowawczy na tych etapach. Twórcami piłek edukacyjnych „edubal” byli pracownicy Katedry Zespołowych Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, dr Tadeusz Rzepa oraz Marek Nowicki.

Zestaw piłek edukacyjnych „edubal” składał się pierwotnie z 94 piłek. W 2014 roku dr hab. Andrzej Rokita, dr Ireneusz Cichy i dr Tadeusz Rzepa, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w pracy z piłkami edukacyjnymi, udoskonalili zestaw m.in. zwiększyli liczbę piłek z samogłoskami, wzbogacili go o piłki w kolorze pomarańczowym i zmienili nazwę na Eduball (pierwsza nazwa „edubal”). Zestaw piłek Eduball składa się ze 100 piłek do mini gier zespołowych w pięciu kolorach (żółty, zielony, niebieski czerwony, pomarańczowy) z namalowanymi (czarnymi) literami alfabetu (wielkie i małe litery),  cyframi (od 0 do 9), znakami działań matematycznych [(+), (-), (*), (:), (>), (<), ()] oraz ze znakami obsługi poczty internetowej (@).Umieszczenie na piłkach liter, cyfr oraz znaków pozwoliło na ich wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki podczas zajęć ruchowych. Dzieci uczestniczące w zajęciach z piłkami edukacyjnymi zdobywają wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki, języków obcych i innych edukacji, a także rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe m.in. podania i chwyty, kozłowanie i rzuty oraz odbicia i przyjęcia piłki i wiele innych.

Idea wykorzystania piłek edukacyjnych mieści się w humanistycznej teorii kształcenia zintegrowanego, z personalizmem i holistycznym podejściem do realizacji treści programowych, z założeniami integracji wokół kształcenia fizycznego.

Przygotowane w odpowiedni sposób zabawy, ćwiczenia i gry z piłkami edukacyjnymi mogą mieć interdyscyplinarny charakter, a dzięki temu nauczyciel może oddziaływać w sposób holistyczny na ucznia. Zajęcia ruchowe z piłkami Eduball mogą stanowić czynnik integrujący wszystkie dzieci, dzięki temu zajęcia tworzą przyjazną atmosferę, budując poczucie bezpieczeństwa, sprzyjając akceptowaniu dziecka jako osoby, która potrzebna jest grupie, i odwrotnie - grupa jest jej potrzebna. Te wymienione aspekty towarzyszące edukacji dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej, sprzyjają skutecznemu i trwałemu procesowi uczenia się przez poznawanie i doświadczanie.

W Katedrze Zespołowych Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2002 roku prowadzono badania naukowe w zakresie wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball / d. edubal w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W dotychczasowych, które realizowano w latach 2002-2018, z wykorzystaniem piłek edukacyjnych, uczestniczyło ponad 900 dzieci w wieku 6-10 lat uczęszczających do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.

Dzieci bawiąc uczą się!

20 lipca 2018 roku, po blisko półrocznych negocjacjach, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  podpisała umowę sprzedaży licencji (LICENCE AGREEMENT) z PALOS SPORTS, Inc. 11711 S. Austin Ave. Alsip, Illinois 60803 (USA) na produkcję i dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy, produktów obecnie znanych pod nazwą EDUball – d. edubal, a w przyszłości - BRAINball.

Wydarzenie to jest dla środowiska Akademii niezwykle ważne. Nigdy wcześniej w historii Uczelni nie doszło do komercjalizacji wyników badań naukowych w wymiarze międzynarodowym. Sukces ten jest szczególny, zwłaszcza, że dotyczy bardzo trudnego i wymagającego rynku amerykańskiego.

Piłki edukacyjne Eduball – d. „edubal” powstały 16 lat temu w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Współtworzyli je: dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., dr Tadeusz Rzepa oraz Marek Nowicki (przedsiębiorca), a rozwijali pomysł nie tylko współtwórcy ale również dr Ireneusz Cichy. Przez 16 lat ewaluowano efekty kształcenia z ich wykorzystaniem w klasach I – III szkoły podstawowej i przedszkolach. Przeprowadzono wiele eksperymentów pedagogicznych na terenie szkół i przedszkoli w całej Polsce (m.in. w Kołobrzegu, Krośnie, we Wrocławiu, Sułowie, Czarnym Borze, Bystrzycy Kłodzkiej i w wielu innych miejscach. Piłki edukacyjne edubal/EDUball były i są jednym z podstawowych środków dydaktycznych w programie „Mały Mistrz” i „Sprawny Dolnoślązaczek”. Okazało się, że dzieci korzystające z piłek edukacyjnych edubal/EDUball szybciej czytają, lepiej rozumieją przeczytany tekst, lepiej rozwiązują zadania matematyczne, szybciej uczą się języka angielskiego, na wyższym poziomie posiadają zdolności koordynacyjne (zwłaszcza grafomotoryczne oraz orientacji w przestrzeni). Powstało wiele publikacji na temat efektów kształcenia z piłkami edukacyjnymi edubal / EDUball (ponad 50), 6 prac doktorskich, 3 książki i trzy zeszyty dydaktyczne (w tym dwa w języku angielskim) z zestawem zabaw i gier z piłkami edukacyjnymi EDUball/BRAINball. W latach 2004-2007 realizowano trzyletni projekt badawczy tzw. grant KBN (Nr 2 PO5 D 058 26) pt: „Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „EDUBAL”. Zestaw piłek edukacyjnych "edubal" został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego i przeznaczony do kształcenia ogólnego i kształcenia zintegrowanego na poziomie szkoły podstawowej (nr zlecenia 1566/2003 – na podstawie rozporządzenia MENiS – Dz.U. z 2002 r. nr 69, poz. 635). Piłki edukacyjne uzyskały także pozytywną rekomendację Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu (posiedzenie z dnia 25.11.2003 r., biuletyn nr 2552/IV). Na każdej piłce edukacyjnej EDUball / BRAINball znajduje się logo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Piłki edukacyjne EDUball wykorzystuje się m.in. w Singapurze, na Tajwanie i w Niemczech.

Palos Sports Inc., z którą podpisano umowę, zachowując wszelkie kanony transparentności (m.in. zapytanie ofertowe zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dwóch językach – polskim i angielskim) jest jedną z największych w USA firm zajmujących się dystrybucją sprzętu sportowego i edukacyjnego. Umowę zawarto na pięć lat z możliwością jej przedłużenia.

Więcej informacji:
http://awf.wroc.pl/pl/structure/unit/1818/1818/EDUBAL
http://awf.wroc.pl/pl/gallery/album/995/EDUballe_w_USA

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt