MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Bezpieczne Praktyki i Środowisko to Program - inicjatywa FSNT-NOT, gdzie we współpracy z partnerami przygotowano cykl szkoleń dla uczniów i studentów zamierzających odbyć praktykę zawodowa, staż lub podjąć pracę zarobkową.

15 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie organizatorów – sygnatariuszy Listu Intencyjnego, na którym oceniono realizację Programu w 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Ziółkowski - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, prof. Jacek Namieśnik - Rektor Politechniki Gdańskiej, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Monika Paziewska - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojciech Gonciarz oraz Krzysztof Bielecki – Główny Inspektorat Pracy, Marta Bil-Witkowska i Mateusz Pawłowicz – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izabela Waga - Główny Inspektorat Pracy, Walter Menzel - Wyższy Urząd Górniczy, st. kpt. Marek Kwiatkowski - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Maciej Dylański - Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej oraz Członek Zarządu IAESTE.

Gospodarzami spotkania byli prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Roman Długi - koordynator Programu. Uczestniczyli także Artur Badyda - przewodniczący Komisji Młodzieży FSNT-NOT oraz Mateusz Wośko - Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych.

Partnerami ubiegłorocznego Programu były Powiatowe Urzędy Pracy, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,  Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Szkolenia poświęcone byty tematyce prawa pracy, BHP (bezpieczeństwu i higienie pracy), ochronie przeciwpożarowej, organizacji bezpiecznej pracy, wiedzy o obowiązkach pracodawcy, informacji o ubezpieczeniach, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych, ochronie środowiska. Były wzbogacone pozoracją i szkoleniem udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia trwały dwa dni. Pierwszy dzień poświęcony byt zagadnieniom teoretycznym, drugi praktycznym. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim. W tym roku uczestnikami szkolenia byli również studenci biorący udział w międzynarodowym programie wymiany ERASMUS.

W roli współorganizatora Programu dołączyła The International Association for the Exchange of Students for Technical Expérience (IAESTE) - międzynarodowa organizacja prowadząca wymianę zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów.

Korzyści jakie wynikają z uczestnictwa w Programie to:

  • umożliwienie łatwiejszej aklimatyzacji zawodowej oraz podniesie kwalifikacji w zakresie ochrony przed różnymi zagrożeniami występującymi w procesach pracy;
  • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, praktyk, staży mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia praktykantów, stażystów, pracowników podczas pierwszej pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • zapoznanie się z podstawowymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy i w innych przepisach, oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie właściwym do wykonywania pracy, praktyki lub stażu w zakładzie pracy;
  • umożliwienie i nabycie umiejętności wykonywania pracy, praktyki, stażu w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi;
  • zapoznanie się z zagrożeniami przy wykonywaniu pracy, stażu, praktyki przy urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu, urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz urządzeniami górniczymi;
  • umożliwienie nabycia umiejętności postępowania w razie wypadku, pożaru i w sytuacjach zagrożeń, w tym również umiejętności praktycznych,
  • zaznajomienie się z typowymi wypadkami przy pracy oraz z innymi zdarzeniami losowymi podczas pracy, praktyki i stażu;

8) umożliwienie nabycie umiejętności w dotarciu do organów nadzoru nad warunkami pracy;

  • zapoznanie się uczestników z rodzajami świadczeń z tytułu wypadków i chorób zawodowych, warunków nabywania praw do świadczeń, zasad i trybach ich przyznawania;
  • zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z polityką ochrony środowiska, systemem ocen oddziaływania na środowisko, zarządzaniem ochroną przyrody, siecią Natura 2000 w Polsce, zapobieganiem i naprawą szkód w środowisku, zarządzaniem informacją o środowisku przyrodniczym oraz systemem ekozarządzania i audytu EMAS.

W edycji roku 2017 Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko wzięło udział ponad 3000 uczniów i studentów z 20 uczelni: Politechnik Białostockiej, Gdańskiej Koszalińskiej, Krakowskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Państwowych  Wyższych Szkół Zawodowych w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Program BiPŚ Patronatem Honorowym objęli: Prezes UDT, Komendant Główny PSP, Główny Inspektor Pracy, Prezes FSNT- NOT, a także rektorzy uczelni biorących udział w projekcie oraz wojewodowie i prezydenci miast.

Program został przygotowany przez Zespół ds. Programu BiPŚ FSNT-NOT, Forum Uczelni Technicznych, Komisję ds. Młodzieży i Komisję Szkół Technicznych Rady FSNT-NOT w Poznaniu oraz samorządy studenckie i IAESTE.

Zapisy odbywały się za pośrednictwem strony www.bezpiecznepraktyki.pl - serwisu informacyjno-społecznościowego skupiającego inżynierów, techników, uczniów i studentów wszystkich specjalności technicznych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt