Studia coraz bardziej doceniane

Cenione i coraz bardziej doceniane. Studia dla elity biznesu, dla tych, którzy chcą być liderami, osiągnąć spektakularny sukces zawodowy. Nasz Ranking jest dla nich ważną wskazówką, który program wybrać.

Który program MBA wybrać? Takie pytanie stawia sobie zapewne każdy, kto na poważnie przymierza się do podjęcia wysiłku tych wymagających i kosztownych studiów. I właśnie, po to,
by ułatwić odpowiedź na to pytanie, przygotowaliśmy profesjonalny Ranking MBA Perspektywy 2016.

Pytania i kryteria

Podobnie jak w przypadku innych naszych klasyfikacji, podkreślamy, że ranking nie powinien być jedynym kryterium wyboru programu, szkoły czy uczelni, ale z pewnością ułatwia on znalezienie odpowiedzi, przynosi informacje, które, wraz z innymi, a przede wszystkim z projekcją własnych kryteriów wyboru, czynią odpowiedź racjonalną.

Jako że Perspektywy mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu profesjonalnych rankingów edukacyjnych, których opublikowaliśmy już ponad 60 (w tym 17 edycji prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych), w przygotowaniu tego rankingu również narzuciliśmy sobie najwyższe wymagania. Jesteśmy świadomi, że będzie on ważnym argumentem za podjęciem konkretnych studiów – długoterminowej inwestycji z nieznaną stopą wzrostu.

Organizatorzy programów MBA uczestniczących w Rankingu wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły nam do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres programu, co oferują słuchaczom studia i jaki jest prestiż organizatora. Szczegóły metodologiczne, wagi poszczególnych kryteriów i sposób punktowania przedstawiamy na następnych stronach naszej publikacji.

Łącznie uwzględniamy w Rankingu MBA Perspektywy 2016 siedem grup kryteriów (składających się łącznie z 27 wskaźników), w tym opinię absolwentów i opinię pracodawców.
Ponieważ jedną z cech dobrego programu jest zadowolenie jego absolwentów, zapytaliśmy ich, jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę słuchacza. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Opinie absolwentów

W badaniu wzięło udział 431 absolwentów, co stanowiło 41% ankietowanych. Każdy z programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 15 absolwentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews – technika ilościowa, w której badania prowadzone są za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego). Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 15%.

Badanie pracodawców

W Rankingu uwzględniliśmy preferencje pracodawców wynikające z badania ankietowego przeprowadzonego ma zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na
reprezentatywnej próbie pracodawców. Kryterium to uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) w roku 2016 na ogólnopolskiej próbie dyrektorów i pracowników pionów HR w 450 przedsiębiorstwach mających główną siedzibę w Polsce. Badanie przeprowadzono we wszystkich województwach, objęto nim przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD. Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 10%.

Rankingowani

W Rankingu MBA Perspektywy 2016 uwzględniono 36 programów, o dwa więcej w porównaniu z ubiegłoroczną edycją.
Uwzględnione zostały programy MBA, które spełniają trzy kryteria:

  • są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą zajęcia
  • powstały przed rokiem 2015, a obecnie odbywa się przynajmniej druga edycja programu.
  • odpowiedziały na ankietę Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” potwierdzając w ten sposób zgodę na udział w Rankingu MBA 2016.

Nasza Kapituła

Jak w każdym rankingu Perspektyw, również w przypadku MBA kluczowa rola w zakresie merytorycznej konstrukcji rankingu przypadła Kapitule Rankingu, składającej się z osób zaufania publicznego, mających duże doświadczenie zarządcze i niezależnych od ocenianych programów. Kapituła ustala kryteria rankingu, sprawuje nadzór nad prawidłowością jego przygotowywania oraz ogłasza jego wyniki.
Bardzo cieszymy się, że grupa wybitnych fachowców ze sfery zarządzania, finansów, HR i marketingu uznała, że warto przeznaczyć sporo ich cennego czasu na wsparcie działań związanych z przygotowaniem tej specyficznej, profesjonalnej formy konfrontacji oferty uczelni z potrzebami rynku, jaką jest ranking MBA.

Najlepsi

Tabela rankingowa prezentuje tegoroczną kolejność programów. Pierwsza trójka to te same programy, co rok temu, ale w innej kolejności.
Najlepszym programem MBA w roku 2016 jest Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) prowadzony przez Szkołę Główną Handlową od 1995 roku.
Miejsce drugie zajął program emba@uw – Executive MBA, prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Trzecie miejsce zajął program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego ex aequo z Executive MBA Katalyst prowadzonym przes Szkołę Biznes PW.
Na miejscu piątym znalazł się drugi z programów prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową – program MBA-SGH. Zatem ścisłą czołówkę od lat tworzą te same renomowane programy, firmowane przez znakomite uczelnie.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich twórców i dyrektorów najlepszych programów!

PERSPEKTYWY

 

Kapituła Rankingu 2016

  • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - współprzewodnicząca
  • prof. dr hab. Maria Romanowska – dyrektor Instytutu Zarządzania SGH - współprzewodnicząca
  • Włodzimierz Kiciński – Kurator Banku BPS S. A., b. prezes Nordea Bank Polska S.A.
  • Mik Kuczkiewicz – b. partner zarządzający Hay Group Polska
  • Sergiusz Najar – członek Rady Nadzorczej Santander Consumer Bank Polska S.A.
  • Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy