CEnneMBA Szkoły Głównej Handlowej

I miejsce
2016

Program studiów MBA jest nieustannie modyfikowany, przeważnie rozbudowywany. W ciągu ostatniego roku poszerzone zostały zakresy modułów: Rachunkowość finansowa – poszerzono ilość godzin; Statystyka i analiza decyzji – został dodany wprowadzający kurs wyrównawczy z obsługi programu Excel; Rozwój kompetencji liderskich oraz świadomy rozwój kariery zawodowej – rozszerzony o metody coachingowe, moduł Mission to China – został rozszerzony o dwudniową wykładową sesję wprowadzającą oraz dwudniową sesję podsumowującą.

W celu zapewnienia ciągłej dynamiki, na bieżąco dokonywana jest ocena wykładowców i wykorzystywanych przez nich metod. System rekrutacji został uzupełniony o analizę behawioralną oraz test sprawdzający umiejętności analitycznego myślenia, kandydaci mają też możliwość składania zgłoszeń poprzez internetowy formularz elektroniczny. Rozszerzony został program absolwencki, w ramach którego organizowane są m.in. kwartalne spotkania networkingowe, warsztaty i wykłady dla absolwentów, rozsyłany jest kwartalny newsletter, prowadzone coroczne badania rozwoju kariery absolwentów.

Szkoła Główna Handlowa prowadzi obecnie dwa programy Executive MBA: MBA-SGH oraz zwycięski CEMBA. Program MBA-SGH, mimo że jest programem dosyć młodym (realizowany od marca 2011 roku), zdążył stać się najwyżej notowanym w rankingu programem Executive MBA wykładanym całkowicie w języku polskim. CEMBA – Canadian Executive Master of Business Administration, jest to tak naprawdę kanadyjski program MBA, wdrażany w Polsce we współpracy z University of Quebec at Montreal. Zajęcia pierwszej Cohorty kanadyjskich studiów MBA rozpoczęły się w Szkole Głównej Handlowej w 1995 roku.

Zawartość merytoryczna oraz jakość oferowanych w ramach programu wykładów jest z jednej strony identyczna jak na kanadyjskim uniwersytecie partnerskim i zgodna ze standardami północno-amerykańskimi, z drugiej wykazuje elastyczność tematyczną w zmieniającym się otoczeniu biznesowym i gospodarczym. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Program zawiera 5 modułów tematycznych: Menedżerowie i firma, Marketing i zarządzanie finansami, Zarządzanie produkcją dóbr i usług, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Zarządzanie międzynarodowe. Wykładowcami w programie są w około 70% profesorowie uniwersytetów kanadyjskich, w tym głównie z UQAM, University of Manitoba, St. Francis Xavier University, University of Windsor oraz profesorowie z Wielkiej Brytanii i USA. Wykładają również pracownicy SGH, którzy odbyli szkolenia na uniwersytetach kanadyjskich. Absolwenci programu otrzymują tytuł i dyplom MBA z UQAM – taki sam, jaki otrzymaliby studiując w Kanadzie, a także dyplom ukończenia studiów specjalnych wydany przez SGH.

kmw