MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2011

Galeria zdjęć z Gali MBA 2012

Ranking MBA 2012
 Tego tytułu nie ma w żadnym polskim akcie prawnym dotyczącym szkolnictwa wyższego. Mimo to za odbycie podyplomowych studiów MBA i uzyskanie cenionego na świecie tytułu Master of Business Administration (magistra zarządzania biznesem) poważni ludzie płacą w Polsce poważne pieniądze, nawet powyżej 15 tysięcy Euro. Są w dodatku przekonani, że robią znakomity interes!

Dyrektor jednego z lepszych programów MBA stwierdził swego czasu, że ma problem z prowadzącymi zajęcia, m. in. z marketingu, bo… na sali są słuchacze mający tak duże doświadczenie i dokonania, że trudno o wykładowcę, który mógłby być dla nich autorytetem. Nie do końca jest tu jasne, kto komu powinien wykładać.

Studia MBA z założenia są przeznaczone dla osób na początku kariery menedżerskiej, ale mających już doświadczenie w zarządzaniu. Im większe jest to doświadczenie, i im bardziej różnorodne u różnych osób, tym większa korzyść dla pozostałych członków grupy. MBA to studia bazujące na pracy zespołowej – podobnie jak samo zarządzanie – gdzie liczy się zdolność komunikacji, współpracy i łączenia różnych punktów widzenia.

Już od ponad 100 lat idea studiów, które dają menedżerom różnego szczebla i różnych specjalności wspólny język, jednolity zestaw podstawowych pojęć oraz narzędzi analitycznych i decyzyjnych, święci triumfy na całym świecie. Od przeszło 20 lat ta lingua franca elity biznesu jest dostępna także w Polsce.

I po co to komu?

Ponieważ na ministerialnej mapie edukacyjnej Polski programy MBA oficjalnie nie istnieją, w konsekwencji mamy studia bez sformalizowanych wymogów programowych. A wiadomo, że gdy dwóch mówi to samo, to wcale nie znaczy to samo. Rozpiętość ceny, którą trzeba zapłacić za studia MBA w Polsce jest niemal dziesięciokrotna – od niecałych 8.000 zł za pełny program do 72.000 zł. Oczywiście, w cenie zawarta jest renoma, w cenie odzwierciedla się popyt, ale taka duża różnica oznacza również, że de facto mamy do czynienia z różnymi produktami.

Który zatem program MBA wybrać? Takie pytanie stawia sobie zapewne każdy, kto na poważnie przymierza się do podjęcia dwuletniego (z reguły) wysiłku niełatwych i nietanich studiów. I właśnie, by ułatwić odpowiedź na to pytanie przygotowaliśmy profesjonalny Ranking MBA Perspektywy® 2012. Z naciskiem podkreślmy: ranking nie jest jedyną odpowiedzią, on udzielenie odpowiedzi ułatwia, przynosi informacje, które wraz z innymi, a przede wszystkim z projekcją własnych kryteriów wyboru, czynią odpowiedź racjonalną.

Choć Perspektywy mają dwudziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu profesjonalnych rankingów edukacyjnych, których opublikowaliśmy już 50 (w tym 13 edycji prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych), to wznawiając w ubr. opracowywanie Rankingu Programów MBA (wcześniej ranking MBA opublikowaliśmy w 2001 roku) narzuciliśmy sobie najwyższe wymagania. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że za wynikami tego rankingu mogą pójść (i zapewne pójdą) życiowo ważne i finansowo wymierne decyzje.

Master of Business Administration

 Jak i o co pytaliśmy?

Organizatorzy programów MBA uczestniczących w Rankingu wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły nam do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim są wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres samego programu, co oferują słuchaczom studia i jaki jest prestiż organizatora oraz jego partnerów zagranicznych.

Szczegóły metodologiczne, wagi poszczególnych kryteriów i sposób punktowania, przedstawiamy na następnych stronach. Na wykresie (wyk. 1.) przedstawiona została struktura i wagi poszczególnych grup kryteriów.

Uwaga: W odróżnieniu od edycji 2011 nie uwzględniliśmy w tym roku wyników ratingu prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacji Meneżerskiej FORUM, jako że do momentu oddania naszej publikacji do druku rating ten się nie pojawił (a edycję sprzed dwóch lat uznaliśmy za nieadekwatną do dzisiejszej sytuacji).

Łącznie uwzględniamy w Rankingu MBA Perspektywy® 2012 siedem grup kryteriów (składających się łącznie z 26 wskaźników), w tym opinię absolwentów i opinię pracodawców.

Przewodnicząca Kapituły komentuje

Maria RomanowskaStudia MBA pełnią szczególną rolę w edukacji menedżerów. Dla absolwentów programów MBA rozpoczynających karierę zawodową są one przepustką do kariery w dużych korporacjach, dla doświadczonych menedżerów – uwieńczeniem ich ścieżki edukacyjnej, potwierdzeniem, że należą do elity kadry zarządzającej.

Badanie absolwentów polskich programów MBA przeprowadzone w dla potrzeb Rankingu pokazuje, że absolwenci najlepszych programów mogą liczyć na liczne korzyści z tytułu ukończenia studiów MBA: na szansę zmiany pracy na lepszą, szanse awansu, wzrost wynagrodzenia, wzmocnienie pozycji zawodowej, osobistą satysfakcję oraz dostęp do sieci kontaktów zawodowych. Również pracodawcy objęci badaniem doceniają rangę programów MBA stawiając ten rodzaj edukacji menedżerów wyżej od studiów podyplomowych i doktoranckich.

Korzyści dla absolwentów w dużej mierze zależą od rangi programu MBA, dla pracodawców i kandydatów na studia MBA źródłem informacji o prestiżu i atrakcyjności programu są opinie znajomych absolwentów, a od wielu lat również Ranking Programów MBA publikowany corocznie przez Perspektywy. Stąd rosnące zainteresowanie kierownictwa programów uczestnictwem w Rankingu. W obecnej edycji do rankingu zgłosiła się rekordowa liczba programów – 28.

prof. dr hab. Maria Romanowska

Badanie absolwentów

Ponieważ jedną z cech dobrego programu jest zadowolenie jego absolwentów, zapytaliśmy ich, jak oceniają ukończone studia (ich program i kadrę) oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę słuchacza. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” na grupie 186 absolwentów (odpowiedzi nadesłało 51,38% zapytanych). Każdy z programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 15 absolwentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI. Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 15% (wyniki prezentujemy na stronie 148).

PSZK bada pracodawców

Za główną słabość ubiegłorocznego rankingu Kapituła uznała brak opinii pracodawców na temat ocenianych programów. Dlatego w edycji 2012 naprawiliśmy ten niedostatek, zlecając przeprowadzenie badania Polskiemu Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu br. na losowo wybranej próbie 300 respondentów z grupy pracowników HR średnich i dużych firm o zasięgu ogólnopolskim, w większości z zagranicznym kapitałem.

Okazało się, że ranga odbytych studiów i prestiż ich organizatora mają znaczenie dla 80% badanych pracodawców. Szczegółowe wyniki badania prezentujemy na stronie 144. Opinia pracodawców uwzględniona została w rankingu z wagą 15%.

Uczestnicy

W Rankingu MBA Perspektywy® 2012 uwzględniono 28 programów (zgłoszonych przez 23 organizatorów), co oznacza wzrost o dwa programy w porównaniu z ubiegłoroczną edycją rankingu.
Uwzględnione zostały programy MBA, które spełniają trzy kryteria:

  • w roku akademickim 2011/2012 są aktywne
  • mają już przeprowadzone przynajmniej dwie edycje zakończone promocją absolwentów
  • odpowiedziały na ankietę Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” potwierdzając w ten sposób zgodę na udział w Rankingu MBA 2012

Geograficznie rzecz ujmując dominuje Warszawa, co zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę wielkość potencjalnego rynku pracy dla absolwentów. Ale kilka innych ośrodków wcale tak bardzo nie odstaje.

Wśród miast z ocenianymi programami MBA jest również Frankfurt nad Odrą. Zdecydowaliśmy się przyjąć zgłoszenie MBA Management for Central and Eastern Europe prowadzony przez Europejski Uniwersytet Viadrina, ponieważ program ten jest kierowany w niemałym stopniu do menedżerów polskich – uczelnia aktywnie działa (sprzedaje) na polskim rynku.

Wszystkie programy – z wyjątkiem jednego – realizowane są w formule studiów podyplomowych. Ten wyjątek to Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który oferuje Magisterskie Studia Menedżerskie MBA. To formuła studiów II stopnia w zakresie zarządzania, których absolwenci otrzymują dyplomy magistra zarządzania wrocławskiego UE oraz certyfikaty międzynarodowe MBA sygnowane przez zagraniczne uczelnie partnerskie.

Kapituła

Jak w każdym rankingu Perspektyw, również w przypadku MBA kluczowa rola w zakresie merytorycznej konstrukcji rankingu przypadła Kapitule Rankingu, składającej się z osób zaufania publicznego, mających duże doświadczenie zarządcze i niezależnych od ocenianych programów. Kapituła posiada kompetencje w zakresie ustalania kryteriów rankingu, sprawuje nadzór nad prawidłowością jego przygotowywania oraz ogłasza jego wyniki.

Pracami Kapituły kierowała, podobnie jak w ubiegłym roku, prof. dr hab. Maria Romanowska, a jej pełny skład podajemy w ramce obok. Bardzo cieszymy się, że grupa wybitnych fachowców ze sfery zarządzania, finansów, HR i marketingu uznała, że warto przeznaczyć sporo ich cennego czasu na wsparcie działań związanych z przygotowaniem tej specyficznej, profesjonalnej formy konfrontacji oferty uczelni z potrzebami rynku, jaką jest ranking MBA.

Kapituła spotkała się trzykrotnie. Podczas posiedzeń omówiono wnioski z edycji 2011, zaaprobowano korekty w metodologii rankingu oraz zatwierdzono wyniki rankingu 2012. Dziękujemy za to cenne wsparcie naszych działań!

Czołówka

W tabeli rankingowej (na następnych stronach) uszeregowane zostały oceniane w rankingu programy. Oficjalnie niniejszym ogłaszamy: najlepszym programem MBA roku 2012 jest Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW. Gratulujemy! To program mający od lat ugruntowaną, dobrą opinię. Istnieje od 1991 roku i ma ponad 800 absolwentów.

Na drugie miejsce wysunął się program Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) prowadzony przez Szkołę Główną Handlową od 1995 roku (przeszło 400 absolwentów).

Na trzecim miejscu znalazł się program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Również ten program ma wieloletnią tradycję – istnieje od 1989 roku i wykształcił ponad 1100 absolwentów.

Tuż za nimi ulokowały się znakomite programy prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej (Executive MBA na miejscu czwartym i International MBA na miejscu piątym) oraz program MBA Poznań-Atlanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na miejscu szóstym.

Pierwsze 10 programów w rankingu posiada wskaźnik rankingowy powyżej 75%. Natomiast druga dziesiątka programów mieści się w rozpiętości wskaźnika 60-75%. Świadczy to o wyrównanym charakterze czołówki najlepszych programów MBA w Polsce. Wszystkim twórcom i dyrektorom najlepszych programów serdecznie gratulujemy!

Po okresie szybkiego, organizatorzy studiów MBA, podobnie jak cała branża edukacyjna w Polsce, konfrontowani są z coraz silniejszą konkurencją (również zagraniczną) na kurczącym się rynku. Czasy łatwych sukcesów na tym rynku minęły. To dobrze, bo podejmujący studia powinni otrzymywać za swoje pieniądze solidną, dobrze przekazywaną wiedzę.

Ranking MBA Perspektywy® 2012 został przygotowany z myślą o ułatwieniu im wyboru.

Perspektywy
Master of Business Administration
© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt