MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Lotnicza Akademia Wojskowa (d. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

Sekretariat Rektora
tel. 26 151 71 00, fax 26 151 71 03
e-mail: rektorat@wsosp.pl

Sekretariat Wydziału Lotnictwa
tel. 26 151 74 23, fax 26 151 74 17
e-mail: sekretariat_wl@wsosp.pl

Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
tel. 26 151 82 71, fax 26 151 82 72
e-mail: sekretariat_wbnil@wsosp.pl

Rekrutacja studia cywilne
Wydział Lotnictwa -
tel. 261 518 811
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki -
tel. 261 518 269

Rekrutacja studia wojskowe
tel. +48 261 517 733

www.wsosp.pl

sekretariatrektora@wsosp.deblin.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Dęblińska Szkoła Orląt jest najstarszą i jedyną polską uczelnią lotniczą, kształcącą personel latający dla potrzeb lotnictwa wojskowego. Utworzona została w Grudziądzu w 1925 r. jako Oficerska Szkoła Lotnictwa. Do Dęblina przeniesiona została 14 kwietnia 1927 r. W 1928 r. została przemianowana na Szkołę Podchorążych Lotnictwa (SPL).

II wojna światowa przerwała funkcjonowanie szkoły, poddając jej absolwentów najtrudniejszemu sprawdzianowi. Egzamin bojowy wzorowo zdawali pod niebem Polski, Francji, Anglii, walczyli również w Afryce i Azji.
W latach 1947-68 Szkoła funkcjonowała pod nazwą Oficerska Szkoła Lotnicza, a w roku 1968 otrzymała status uczelni i prawo do nadawania absolwentom tytułu inżyniera jako Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. Pierwsza promocja inżynierów-pilotów i dowódców miała miejsce w 1971 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 r., w ramach restrukturyzacji wojskowego szkolnictwa zawodowego, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza została przeformowana i od 1 października 1994 r. rozpoczęła swoją działalność jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Do października 2005 r. WSOSP była uczelnią zawodową, prowadzącą studia wyłącznie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, jeden kierunek studiów na poziomie tylko I stopnia (studia inżynierskie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka).

W chwili obecnej „Szkoła Orląt” prowadzi działalność na dwóch wydziałach w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunkach Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Nawigacja, Bezpieczeństwo Narodowe i Logistyka. Prowadzi także studia podyplomowe oraz stacjonarne kursy w ramach kształcenia ustawicznego. Od roku 2009 WSOSP kształci studentów cywilnych na studiach I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Nawigacja.

Szkoła może poszczycić się profesjonalnym i bardzo nowoczesnym zapleczem dydaktycznym (laboratorium kontroli lotów, laboratorium Alpha Station, laboratorium fizyki oraz nauki języków obcych, pracownie urządzeń treningowych wyposażone w symulatory lotnicze).

Uczelnia posiada certyfikowane ośrodki szkolenia – Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego, Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego oraz Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP).

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest uczelnią wojskową – publiczną uczelnią zawodową. Na dwóch wydziałach kształci studentów wojskowych i cywilnych.

 

Uczelnia w liczbach Rok założenia: 1925
Liczba studentów ogółem: 2150
w tym liczba studentów wojskowych: 360
w tym liczba studentów cywilnych: 1790

 

Studia Wojskowe

Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwent jest promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego w korpusie osobowym sił powietrznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów, zapewniają uzyskanie jednej z następujących kwalifikacji zawodowych: pilota wojskowego, nawigatora naprowadzania, kontrolera ruchu lotniczego. Studenci specjalności pilotaż statku powietrznego realizują szkolenie praktyczne na różnych typach samolotów i śmigłowców i uzyskują nalot od 180 do 250 godzin.

O przyjęcie do WSOSP mogą się ubiegać kobiety i mężczyźni, absolwenci szkół średnich/ponadgimnazjalnych, żołnierze rezerwy w stopniach szeregowych i podoficerskich, osoby studiujące w szkołach niewojskowych, którzy w roku wcielenia mają co najmniej 18 lat, nie są karane sądownie, posiadają obywatelstwo wyłącznie polskie, w dniu wcielenia są stanu wolnego, posiadają świadectwo dojrzałości, posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej i uzyskają pozytywne orzeczenie Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej; od kandydatów wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne; kandydat po złożeniu wniosku otrzyma zawiadomienie o terminie i miejscu badań lekarskich; postępowanie rekrutacyjne obejmuje: analizę wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka oraz język angielski, ponadto test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną, analizę doświadczenia lotniczego /tylko dla kandydatów na specjalność: pilotaż samolotu i pilotaż śmigłowca/.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia wojskowe dostępne są stronie www.wsosp.pl w zakładce kandydaci/studia wojskowe.

 

Studia Cywilne

Żeby zostać przyjętym na studia cywilne i stać się studentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych należy założyć konto w internetowej rejestracji kandydatów i wypełnić wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon itd.). Później dokonujemy wyboru kierunku (lub kierunków) studiów. Po otrzymaniu wyników z matury, należy je niezwłocznie wprowadzić na swoim koncie w internetowej rejestracji kandydatów oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia się kandydatów poprzez umieszczenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na stronie internetowej Uczelni oraz drogą elektroniczną w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek, należy dostarczyć do WSOSP w wyznaczonym terminie, komplet wymaganych dokumentów. Po wstępnym zakwalifikowaniu i złożeniu kompletu dokumentów otrzymują decyzję o przyjęciu na studia.

O przyjęcie na studia cywilne pierwszego stopnia /inżynierskie lub licencjackie/, mogą ubiegać się osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości; podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia /studia stacjonarne i niestacjonarne/ są wyniki matury ustalane na podstawie świadectwa dojrzałości.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra; kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; o zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia cywilne dostępne są stronie www.wsosp.pl w zakładce kandydaci/studia cywilne.

 

Terminy rekrutacji:
Podobnie jak w roku poprzednim, rekrutacja na studia wojskowe będzie prowadzona do końca marca 2018 r.
Natomiast rekrutacja na studia cywilne, odbywała się będzie najprawdopodobniej w okresie od około połowy maja do września 2018r.

 

Władze Uczelni:

  • gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk – Rektor-Komendant
  • płk pil. Paweł Marcinkowski – Prorektor ds. Wojskowych
  • płk dr inż. Adam Wetoszka – Prorektor ds. Kształcenia i Studenckich
  • dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. nadz.  – Prorektor ds. Naukowych
  • mgr Waldemar Bieniek – Kanclerz

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt