MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2
tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
fax 71 355 28 49

I Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel. 71 310 05 14
e-mail: dziekanat.wkdtmim@amuz.wroc.pl
II Wydział Instrumentalny
tel. 71 310 05 13, 71 310 05 16
e-mail: dziekanat.wi@amuz.wroc.pl
III Wydział Wokalny
tel. 71 310 05 15
e-mail: dziekanat.ww@amuz.wroc.pl
IV Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel. 71 310 05 12
e-mail: dziekanat.wemcimk@amuz.wroc.pl

www.amuz.wroc.pl

studia@amuz.wroc.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zajmuje w środowisku akademickim i artystycznym stolicy Dolnego Śląska znaczące miejsce. Jest jedyną w całym regionie Uczelnią kształcącą profesjonalnych artystów muzyków, którzy – podejmując pracę w orkiestrach, zespołach chóralnych i kameralnych, prowadząc niezliczone zespoły w ruchu amatorskim, kształcąc dzieci i młodzież w szkołach muzycznych i ogólnokształcących, prowadząc badania nad różnymi aspektami wykonawstwa i twórczości muzycznej, tworząc nowe dzieła muzyczne czy też oddziałując terapeutycznie poprzez muzykę (muzykoterapia) – dbają o to, by muzyka zajmowała należne jej miejsce w naszym życiu.

Uczelnia powstała w listopadzie 1948 roku. Została powołana staraniami działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. W 1981 r. przekształcono ją w Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego. Obecnie Uczelnia jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym i naukowym, organizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, a także kursów teoretycznych oraz praktycznych: instrumentalnych i wokalnych.

Uczelnia we Wrocławiu prowadzi wymianę zagraniczną studentów i pedagogów w ramach programów Erasmus/Socrates oraz Ceepus. Ponadto od 2013 roku w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego otwarta została nowa forma kształcenia: ENGLISH DIVISION – przewidziana na kierunkach: instrumentalistyka i wokalistyka. Jest adresowana w szczególności do studentów cudzoziemców pragnących podjąć studia we wrocławskiej Akademii Muzycznej bez zmagania się z barierą językową, jak również polskich studentów, którzy planują studia za granicą lub chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie fachowej terminologii anglojęzycznej umożliwiającej szeroki dostęp do literatury i innych źródeł w tym języku. Kształcenie w języku angielskim w ramach English Division przewidziane jest na przedmiotach kierunkowych i w ramach general courses (treści podstawowych). English Division funkcjonuje na studiach pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej (płatnej).

Akademia Muzyczna we Wrocławiu organizuje rocznie ponad 400 imprez artystycznych i naukowych przy współpracy wrocławskich instytucji kultury oraz innych uczelni. Wśród nich znajdują się koncerty symfoniczne, kameralne, koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty chóralne, koncerty jazzowe, spektakle operowe oraz inne spektakle sceniczne, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z uczelnią, a także audycje umuzykalniające dla dzieci.

Uczelnia w liczbach:

Rok założenia: 1948
Studenci ogółem (I, II): 648
- w tym na studiach stacjonarnych: (stan na: 30.11.2016 r.) 600
Udział kobiet: (stan na: 30.11.2016 r.) 333
Studenci cudzoziemcy: (stan na: 30.11.2016 r.) – 16 w tym 8 kobiet
Nauczyciele akademiccy: (stan na: 30.11.2016 r.) – 182
Uprawnienia habilitacyjne: 2 (wokalistyka i instrumentalistyka)
Uprawnienia doktorskie: 4 (kompozycja i teoria muzyki, instrumentalistyka, wokalistyka, dyrygentura)

Nowoczesna sala koncertowa: 300 miejsc
Ostatnie inwestycje związane z rozbudową Kampusu Uczelni: ponad 52 mln złotych (z czego ponad 33,5 mln z UE)

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. Grzegorz Kurzyński - rektor
  • prof. dr hab. Piotr Zaleski - prorektor ds. artystycznych i naukowych
  • prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa - prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady przyjęć:

1. Do studiowania na studiach pierwszego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która posiada świadectwo dojrzałości i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię, w tym posiada wiadomości z zakresu szkoły muzycznej II stopnia, a na specjalność muzykoterapia – wiadomości z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.
2. Do studiowania na studiach drugiego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię oraz posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
3. Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu wstępnego.
4. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią następujące wyniki egzaminu maturalnego:
   a. dla kandydatów z tzw. „starą maturą”: uzyskanie co najmniej oceny miernej z części pisemnej z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,
   b. dla kandydatów z tzw. „nową maturą”: uzyskanie co najmniej 30% punktów z części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,
   c. dla kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie: uzyskanie co najmniej 24 punktów na dyplomie IB.
5. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia ubiegać się mogą kandydaci będący obywatelami Polski, którzy legitymują się świadectwem uzyskanym poza Polską nostryfikowanym lub uznanym za równorzędne ze świadectwem wydanym w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Terminy rekrutacji:

STUDIA STACJONARNE:

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
studia I stopnia: 18-19 czerwca 2018 r.
Wydział Instrumentalny
studia I stopnia: 18-20 czerwca 2018 r.
Wydział Wokalny
studia I stopnia: 18-20 czerwca 2018 r.
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
studia I stopnia: 21 czerwca 2018 r.

STUDIA NIESTACJONARNE:

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
studia I stopnia: 3 września 2018 r.
Wydział Instrumentalny
studia I stopnia: 3-4 września 2018 r.
studia I stopnia – ENGLISH DIVISION: 3-4 września 2018 r.
Wydział Wokalny
studia I stopnia – ENGLISH DIVISION: 3-4 września 2018 r.© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt