MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (d. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

00-910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 103

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Punkt rekrutacyjny: tel. 261 813 822
e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Punkt rekrutacyjny: tel. 261 814 438
e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

 

WYDZIAŁ WOJSKOWY
Punkt rekrutacyjny: tel. 261 813 137
e-mail: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl

www.rekrutacja.akademia.mil.pl; www.akademia.mil.pl; www.rembridge.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

 

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji:
Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego.
Przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – na podstawie wyników tego egzaminu. Jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości – na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu uzyskanej w szkole średniej.
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, wybranych spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów.
Liczbę punktów z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:

-        kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra,

-        podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia.

-        w przypadku, gdy liczba kandydatów na studia przekracza limit ustalony dla danego kierunku, przeprowadza się dodatkowo test kwalifikacyjny.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt