MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
(d. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

00-910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 103
www.akademia.mil.pl

REKRUTACJA ON-LINE
www.rekrutacja.akademia.mil.pl

Pomoc techniczna:
tel. 261 814 607
e-mail: support@akademia.mil.pl

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Studia I i II stopnia: tel. 261  814 438
Studia III stopnia i podyplomowe: tel. 261 814 657
e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
Studia I i II stopnia: tel. 261 813 822
Studia III stopnia: tel. 261 813 555
Studia podyplomowe: tel. 261 813 568
e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl

WYDZIAŁ WOJSKOWY
Studia I, II stopnia oraz podyplomowe: tel. 261 813 137
e-mail: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

 

Informacje dodatkowe

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI:

Studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
-
przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej);
- podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Studia II stopnia
-
przyjęcie kandydatów odbywa się według następujących zasad:

  • kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra,
  • podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia.

- decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów. Decyzję kandydaci otrzymują na piśmie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt