MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
tel. 91 48 09 400 – Centrala
www.am.szczecin.pl
www.rekrutacja.am.szczecin.pl
e-mail: am@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
studia stacjonarne tel. 91 480 93 54, 91 480 95 10, 91 480 94 61
e-mail: dn@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne tel. 91 480 93 58, 91 480 95 78
e-mail: dnz@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
studia stacjonarne tel. 91 480 95 94, 91 480 95 13
studia niestacjonarne tel. 91 480 95 12, 91 480 93 80
e-mail: dm@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
ul. Henryka Pobożnego 11, 70-507 Szczecin
studia stacjonarne tel. 91 480 96 86, 91 480 96 63, 91 480 96 31
e-mail: dtd@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne tel. 91 480 96 30
e-mail: dtz@am.szczecin.pl

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej
International Students and Mobility Office

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, pokój 102
tel. 91 480 93 45, 91 480 98 17 (RUS)
www.admission.am.szczecin.pl
e-mail: international@am.szczecin.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną kształcącą profesjonalistów, znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu i lądzie – według najnowszych statystyk flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć w ciągu najbliższych lat.
Absolwenci uczelni to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad – wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla osób, które nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów, Akademia Morska organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Ponadto uczelnia oferuje atrakcyjny i bardzo dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej – zapewnia studentom wsparcie materialne oraz miejsca w akademiku. Mogą się oni ubiegać o stypendia: rektora, socjalne, sportowe oraz zapomogi.

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym statkiem szkolno-badawczym m/v Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej, a jej dyplomy są uznawane na całym świecie.  

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1947
Uprawnienia habilitacyjne: Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny
Uprawnienia doktorskie: geodezja i kartografia, transport, budowa i eksploatacja maszyn

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

 • dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM – Rektor
 • dr inż. Agnieszka Deja – Prorektor ds. Nauczania
 • dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM – Prorektor ds. Nauki
 • dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Bąk, prof. nadzw. AM – Prorektor ds. Morskich

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne:

1. Kryterium rekrutacyjnym dla studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia (dla kierunku zarządzanie: wiedza o społeczeństwie), język obcy, informatyka, geografia, język polski. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

2. Dodatkowe formy rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW – praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich):

 • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie);
 • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

3. W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:

 • przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • zdali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów są dostępne na stronie uczelni, w zakładce REKRUTACJA: www.rekrutacja.am.szczecin.pl

TERMINY – STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia w języku polskim
Składanie dokumentów – dziekanat właściwego wydziału od 06.05.2019 do 10.07.2019 r.
Badania lekarskie – od 06.05.2019 do 10.07.2019 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji – 12.07.2019 r.  

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim  

Wydział Nawigacyjny
nawigacja – rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn – rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja, geoinformatyka – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
zarządzanie i inżynieria produkcji, transport – rekrutacja od 27.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja – rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn – rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
transport – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 11.02.2020 r.

TERMINY – STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
geodezja i kartografia, informatyka – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r.
nawigacja – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn, mechatronika – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 18.12.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.
geoinformatyka – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r.

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 28.02.2020 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja – rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt