MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 17
tel. 41 357 67 50, fax 41 357 32 04
Rekrutacja:
tel. 41 357 32 04

www.wsuz.pl

administracja@wsuz.pl

Wyszukiwarka studiow
  • Wydział Pielęgniarski
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Studiuj pielęgniarstwo w weekend

Wybierz pewny i prestiżowy zawód! Zjazdy tylko 2 razy w miesiącu!
Czesne od 315 zł/m-c!

Pielęgniarstwo to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. W Polsce oraz w Europie już obecnie odczuwalny jest brak pielęgniarek, a szacuje się, że w 2020 roku w Polsce brakować będzie ok 160 000 pielęgniarek i pielęgniarzy. Dyplom pielęgniarki znacząco zwiększa Twoje szanse na rynku pracy!

Nowatorski system realizacji studiów stacjonarnych w formie zjazdów pozwala studentom podjąć lub kontynuować pracę. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Praktyki zawodowe student może realizować indywidualnie w wybranych przez siedzie placówkach ochrony zdrowia, także w pobliżu miejsca zamieszkania.

Część zajęć teoretycznych jest realizowana w formie e-learningu – materiały dydaktyczne najwyższej jakości! Pozwala to dodatkowo oszczędzić czas studenta. Wirtualny Dziekanat pozwala na zdalne zarządzanie procesem dydaktycznym oraz zapewnia studentowi dostęp z dowolnego miejsca do wszystkich ocen, zapisów na zajęcia itp.

Studia na naszej uczelni pozwolą Ci opanować wiedzę teoretyczną oraz wszystkie umiejętności i kompetencje niezbędne w zawodzie pielęgniarki. Program kształcenia jest zgodny na najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Zasady przyjęć

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób posiadających świadectwo dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz skorzystać z rekrutacji on-line.

Wsparcie kariery zawodowej

Studenci i absolwenci kierunku pielęgniarstwo otrzymują wsparcie od Biura Karier w procesie wchodzenia na rynek pracy. W ramach swojej działalności Biuro Karier udostępnia oferty pracy w kraju i za granicą, organizuje kursy, szkolenia i konferencje, dostarcza studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Studiuj i pracuj

Program kształcenia jest tak skonstruowany, aby zapewnić możliwość studiowania osobom pracującym. Czas trwania kształcenia wynosi 7 semestrów, zajęcia teoretyczne realizowane są w formie zjazdów weekendowych dwa razy w miesiącu. Równomierne obciążenia dydaktyczne umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Mocną stroną programu jest duży udział zajęć dotyczących praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są od poniedziałku do piątku.

Dlaczego warto?

  • Na naszej uczelni wykładają wybitni specjaliści ze swoich dziedzin, profesorowie akademii medycznych, osoby ze stopniem naukowym doktora nauk medycznych i wysoko wykwalifikowani lekarze i pielęgniarki.
  • Bogaty program praktyk zawodowych realizowany jest w kilkunastu placówkach medycznych. Praktyki prowadzą pielęgniarki z wieloletnim stażem, specjaliści ze swoich dziedzin.
  • Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
  • Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służb medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.
  • Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 7 semestrów – realizowane w formie zjazdów (3, 5 roku). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, samokształcenia, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt