MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Spis kierunków studiów

Kierunki studiów

Gubisz się w gąszczu wymagań rekrutacyjnych na Twoje wymarzone studia? A może jeszcze nie wiesz, jaką uczelnię wybrać, albo wahasz się nad wyborem kierunku?

Ten serwis powstał z myślą o wszystkich Maturzystach 2013: zarówno tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoim wymarzonym kierunku, jak i o tych wciąż niepewnych co do swojej studenckiej przyszłości.

Prezentowane kierunki, uporządkowane według dziedzin, zawierają dokładny opis wymagań rekrutacyjnych oraz możliwości studiowania we wszystkich polskich szkołach wyższych w roku akademickim 2013/14.

artystyczne

Aktorstwo

aktorstwo
aktorstwo nowych mediów

Film i reżyseria

animacja
film i multimedia
film i sztuki audiowizualne
obraz multimedialny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
produkcja medialna
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
realizacja telewizyjna
reżyseria
sztuka rejestracji obrazu

Kierunki muzyczne

dyrygentura
instrumentalistyka
jazz i muzyka estradowa
kompozycja
kompozycja i teoria muzyki
kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
musical i choreografia
muzyka i animacja artystyczna
muzyka kościelna
muzyka użytkowa
muzykoterapia
reżyseria dźwięku
taniec
teoria muzyki
wokalistyka

Kierunki plastyczne

architektura wnętrz
Digital Design
grafika
grafika reklamowa i multimedia
malarstwo
projektowanie w krajobrazie kulturowym
rzeźba
sztuka i wzornictwo ceramiki
sztuka i wzornictwo szkła
sztuka projektowania krajobrazu
wzornictwo
wzornictwo przemysłowe

Pozostałe artystyczne

choreografia i techniki tańca
edukacja artystyczna
fotografia
fotografia i kreacja przekazu
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
muzyka w mediach
ochrona dóbr kultury
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
scenografia
scenografia i technologia teatru lalek
sztuka i media
sztuka mediów
sztuka mediów i edukacja wizualna
sztuki nowoczesne
sztuki wizualne
tkanina i ubiór
włókiennictwo

humanistyczne

Filologia polska

edytorstwo
edytorstwo i redakcja tekstu
filologia polska
filologia polska jako obca
język polski
język polski w komunikacji społecznej
komparatystyka literacko-kulturowa
kultura i praktyka tekstu - twórcze pisanie i edytorstwo
literaturoznawstwo stosowane
międzynarodowe studia polskie
polonistyka - komparatystyka
polonistyka w kontekstach kultury
sztuka pisania

Filologie obce i języki

anglistyka
English in Public Communication
English Philologie
English Studies
etnofilologia kaszubska
etnofilologia mniejszości etnicznych
filologia
filologia - filologia angielska
filologia - filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim
filologia - filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim
filologia - filologia norweska
filologia - filologia szwedzka
filologia - iberystyka
filologia - italianistyka
filologia - sinologia
filologia - skandynawistyka
filologia angielska
filologia bałkańska
filologia bałtycka
filologia germańska
filologia iberyjska
filologia klasyczna
filologia niderlandzka
filologia nowogrecka
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia słowiańska
filologia ugrofińska
filologia włoska
Germanische Philologie
germanistyka
italianistyka
komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
lingwistyka
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka stosowana
neofilologia
romanistyka
rusycystyka
ukrainistyka

Filozofia

etyka
etyka – mediacje i negocjacje
filozofia
Philosophy
przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Interdyscyplinarne

archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Artes Liberales
bioetyka
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
geoarcheologia
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
interdyscyplinarne studia religioznawcze
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
literatura popularna i kreacje światów gier
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne /MISHiS/
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
MISH
okcydentalistyka
religioznawstwo
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
studia filologiczno-kulturoznawcze
studia historyczno-społeczne
zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Kierunki związane z historią

Antiquity And Archeology
antropologia historyczna
antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
Archaeology
archeologia
historia
historia cywilizacji śródziemnomorskiej
historia i kultura Żydów
historia sztuki
historia w przestrzeni publicznej
militarioznawstwo
militarystyka historyczna
studia historyczno-dyplomatyczne
studia historyczno-społeczne
studia nad wojną i wojskowością
wojskoznawstwo

Kulturoznawstwo

amerykanistyka
bałkanistyka
Cultural Communication
etnologia
etnologia i antropologia kulturowa
European Cultures
European Politics and Economy
European Studies
europeistyka
europeistyka – studia europejskie
europeistyka i stosunki transgraniczne
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
europejskie studia kulturowe
iberystyka
judaistyka
komunikacja kulturowa
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
kulturoznawstwo Azji i Afryki
kulturoznawstwo europejskie
mediacja międzykulturowa
międzynarodowe studia kulturowe
migracje międzynarodowe
orientalistyka
relacje międzykulturowe
slawistyka
studia amerykanistyczne
studia eurazjatyckie
studia euroazjatyckie

nauki o sztuce, filmie, teatrze

animacja i zarządzanie w kulturze
animacja kultury
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
antropologia literatury, teatru i filmu
filmoznawstwo i kultura mediów
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
krytyka artystyczna
kultury mediów
marketing kultury
media interaktywne i widowiska
mediacja sztuki
muzeologia
muzykologia
technologie cyfrowe w animacji kultury
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
wiedza o teatrze
zarządzanie dziedzictwem kulturowym
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
zarządzanie kulturą i sztuką

nauki teologiczne

nauki o rodzinie
teologia
teologia kapłańska

Pozostałe humanistyczne

archiwistyka
dyplomacja europejska
filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
humanistyka drugiej generacji
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w e-społeczeństwie
informatologia stosowana
intermedia
krajoznawstwo i turystyka historyczna
literatura w przestrzeni publicznej
ochrona dziedzictwa kulturowego
ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego
organizacja turystyki historycznej
przekład interkulturowy i intermedialny
retoryka i argumentacja
retoryka stosowana
teksty kultury i animacja sieci
turystyka historyczna
turystyka historyczna
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
turystyka historyczna i kulturowa
turystyka krajoznawcza i kulturowa
turystyka religijna

Wiedza o krajach i regionach

etnoregionalistyka świata
kultura śródziemnomorska
mediteranistyka
niemcoznawstwo
Polacy i Niemcy w Europie
regionalistyka europejska
regionalistyka i zarządzanie regionem
regionalistyka kulturowa
rosjoznawstwo
rozwój regionalny i fundusze europejskie
sinologia
skandynawistyka
studia azjatyckie
studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
studia bałtyckie
studia nad słowiańszczyzną wschodnią
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
studia polsko-niemieckie
studia regionalne
studia wschodnie
studia wschodnioeuropejskie
wschodoznawstwo

ścisłe

Chemia

analityka chemiczna
chemia
chemia biomedyczna
chemia kosmetyczna
chemia medyczna
chemia techniczna
Chemistry

Fizyka i astronomia

astrofizyka i kosmologia
astronomia
ekonofizyka
fizyka
fizyka medyczna
fizyka techniczna
Medical Physics
optometria
Physics

Interdyscyplinarne

agrobiochemia
agrochemia
biochemia
biofizyka
chemia budowlana
fizykochemia nowych materiałów
geofizyka w geologii
inżynieria nanostruktur
matematyka i ekonomia
matematyka i finanse
zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Matematyka

matematyka
matematyka komputerowa
matematyka stosowana
Mathematics

Pozostałe ścisłe

akustyka
analityka chemiczna i spożywcza
nauki ścisłe

medyczne i nauki o zdrowiu

Analityka medyczna

analityka medyczna

Farmacja

farmacja

Interdyscyplinarne

biotechnologia medyczna
systemy diagnostyczne w medycynie

Kierunek lekarski

kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

kierunek lekarsko-dentystyczny

Pielęgniarstwo i położnictwo

pielęgniarstwo
położnictwo

Pozostałe medyczne i o zdrowiu

audiofonologia
audiofonologia z protetyką słuchu
coaching medyczny
dietetyka
elektroradiologia
elektroradiologia z inżynierią biomedyczną
fizjoterapia
higiena dentystyczna
kosmetologia
odnowa biologiczna
optometria
Physiotherapy
protetyka słuchu
ratownictwo medyczne
techniki dentystyczne
terapia zajęciowa
zdrowie środowiskowe
zdrowie publiczne

przyrodnicze

Biologia

biologia
biologia człowieka
biologia medyczna

Geografia

geografia
geomonitoring

Geologia

geologia
geologia stosowana

Interdyscyplinarne

bioinformatyka
bioinformatyka i biologia systemów
bioinżynieria
biologia i geografia
biologia i geologia
biologia z geografią
biologiczne podstawy kryminalistyki
biotechnologia
biotechnologia środowiska
biotechnologia molekularna
biotechnologia stosowana roślin
Biotechnology
genetyka i biologia eksperymentalna
gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych – MISMaP
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
MISMP
neurobiologia
ochrona dóbr kultury i środowiska
studia matematyczno-przyrodnicze
studia przyrodnicze i technologiczne (science and technology)

Oceanografia i studia morskie

geografia morza i wybrzeża
gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
ichtiologia morska
oceanografia

Pozostałe przyrodnicze

analityka z diagnostyką molekularną
biomonitoring
ekoenergetyka
ekoinżynieria
ekologiczne źródła energii
Environmental Management
Environmental Protection
genetyka
geoanalityka
geofizyka
geoinformacja
geoinformacja środowiskowa
geoinformatyka
inżynieria akwakultury
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria zasobów naturalnych
klimatologia
konserwacja i degradacja materiałów
Marine and Coastal Geosciences
mikrobiologia
mikrobiologia stosowana
monitoring i analityka środowiska
ochrona środowiska
ochrona przyrody
przyroda
recykling materiałów
rewitalizacja dróg wodnych
studia miejskie
technologie ochrony środowiska
turystyka przyrodnicza
waloryzacja i ochrona przyrody
zarządzanie zasobami przyrody

rolnicze, leśne i weterynaryjne

Leśnictwo

leśnictwo

Nauki o zwierzętach

Animal Husbandry
behawiorystyka zwierząt
bioinżynieria produkcji zwierzęcej
bioinżynieria zwierząt
hipologia i jeździectwo
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
stosowana psychologia zwierząt
zoofizjoterapia
zootechnika

Ogrodnictwo

medycyna roślin
ogrodnictwo

Pozostałe rolnicze, leśne i weterynaryjne

agrobiznes
agrochemia
eksploatacja mórz i oceanów
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
rybactwo
technika rolnicza i leśna
zielarstwo i terapie roślinne

Rolnictwo

inżynieria rolnicza
Principles for Tropical Agriculture
rolnictwo

Technologie związane z żywnością

bezpieczeństwo i produkcja żywności
bezpieczeństwo żywności
bioinżynieria produkcji żywności
broker innowacji w przemyśle spożywczym
chemia i technologia żywności
chemia żywności
gastronomia
gastronomia i sztuka kulinarna
jakość i bezpieczeństwo żywności
żywienie człowieka
żywienie człowieka i dietetyka
żywienie człowieka i ocena żywności
menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
zarządzanie jakością i analiza żywności

Weterynaria

Veterinary Medicine
weterynaria

społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja

architektura informacji
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo i medioznawstwo
dziennikarstwo i nowe media
e-edytorstwo i techniki redakcyjne
informacja w środowisku cyfrowym
informacja w przestrzeni publicznej
Journalism and Communication Studies
Journalism and New Media
komunikacja i media
komunikacja i przedsiębiorczość w nowych mediach
komunikacja promocyjna i kryzysowa
komunikacja wizerunkowa
komunikowanie publiczne
logistyka mediów
media i cywilizacja
publikowanie cyfrowe i sieciowe

Interdyscyplinarne

analityka społeczna i internetowa
BA in International Relations and European Studies
coaching i doradztwo filozoficzne
doradztwo filozoficzne i coaching
ekonomiczna analiza prawa
elektroniczne przetwarzanie informacji
finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
gospodarka i administracja publiczna
Information Technology
kierunek ekonomiczno-prawny
kierunek prawno-ekonomiczny
kognitywistyka
kognitywistyka i komunikacja
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
migrantologia
nowe media, reklama, kultura współczesna
psychokryminalistyka
terapia artystyczna

Kierunki ekonomiczne

analityka biznesu
analityka gospodarcza
BA in Business Economics
Bachelor in International Business
Bachelor Studies in Finance
bankowość i finanse cyfrowe
biznes elektroniczny
biznes i technologia ekologiczna
biznes międzynarodowy
Business Informatics
Business Management
doradztwo podatkowe
Economics
Economics and International Business
Economics and IT Applications
ekonomia
ekonomia analityczna i społeczna
ekonomia ekobiznes
Finance
Finance and Accounting
Finance, Investments and Accounting
finanse
finanse i inwestycje
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość biznesu
finanse menedżerskie
finanse, inwestycje i rachunkowość
finanse, rachunkowość i podatki
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
gospodarka i zarządzanie publiczne
gospodarka nieruchomościami
informatyka i ekonometria
informatyka w biznesie
inżynieria organizacji i zarządzania
Innovation Management and Entrepreneurship
innowacyjna gospodarka
International Business
International Business Relations
International Economic Relations
International Economics
International Management
inwestycje i wdrożenia przemysłowe
Management
Management and Finance
managment instytucji publicznych i public relations
marketing
marketing i komunikacja rynkowa
Master in International Business
Master Studies in Finance
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
międzynarodowe stosunki gospodarcze
modern business - zarządzanie i rachunkowość
MSc in International Business Economics
organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
przedsiębiorczość
przedsiębiorczość i finanse
przedsiębiorczość i inwestycje
przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
przedsiębiorczość w Internecie
Quantitative Methods in Economics and Information Systems
rachunkowość
rachunkowość i controlling
rachunkowość i doradztwo finansowe
rynek finansowy
studia menedżersko-finansowe
Tourism Management
towaroznawstwo
zarządzanie
zarządzanie „Uniwersytet Nysa”
zarządzanie i inżynieria usług
zarządzanie informacją
zarządzanie informacją i bibliologia
zarządzanie informacją w nowych mediach
zarządzanie innowacjami i przedsiębiorczość
zarządzanie instytucjami artystycznymi
zarządzanie kulturą i mediami
zarządzanie środowiskiem
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
zarządzanie międzykulturowe
zarządzanie obszarami wiejskimi
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
zarządzanie publiczne
zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
zarządzanie w politykach publicznych
zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem
zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki prawne i administracja

administracja
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
administracja i polityka publiczna
administracja publiczna
administrowanie ochroną zdrowia
e-administracja
European Administration
European And International Business Law And EU Administration
kierunek prawno-biznesowy
kryminologia
kryminologia stosowana
LL.B. International and European Law
LLM Law
podatki i prawo podatkowe
prawo
prawo europejskie
prawo finansowe i skarbowość
prawo gospodarcze i podatkowe
prawo kanoniczne
prawo medyczne
prawo podatkowe i rachunkowość
prawo w biznesie
prawo w działalności gospodarczej
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
prawo zatrudnienia - kadry i płace

Kierunki związane z bezpieczeństwem

bezpieczeństwo ekologiczne
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo w biznesie
bezpieczeństwo w biznesie i administracji
bezpieczeństwo wewnętrzne
ekonomika obronności
inżynieria systemów bezpieczeństwa
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
logistyka bezpieczeństwa
obronność
systemy informacyjne w bezpieczeństwie
wojsko w systemie służb publicznych
zarządzanie i dowodzenie

Nauki polityczne i społeczne

doradztwo polityczne i publiczne
Political Science
politologia
polityka publiczna
polityka społeczna
polityka spraw publicznych
praca socjalna
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
samorząd terytorialny i polityka regionalna
stosowane nauki społeczne
zarządzanie państwem

Pedagogika i edukacja

andragogika
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja dla zrównoważonego rozwoju
edukacja techniczno-informatyczna
gerontologia społeczna - asystent osób starszych
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
logopedia
logopedia ogólna i kliniczna
logopedia z audiofonologią
logopedia z audiologią
logopedia z fonoaudiologią
nauczanie języków obcych
nauczanie matematyki i informatyki
nauczanie przyrody
oligofrenopedagogika z arteterapią
pedagogika
pedagogika małego dziecka
pedagogika nauczycielska
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
pedagogika specjalna i edukacja społeczna
pedagogika społeczno-wychowawcza
pedagogika wczesnej edukacji
pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogy
terapia zajęciowa
wychowanie fizyczne

Pozostałe społeczne

analityka i kreatywność społeczna
analityka społeczna
broker biotechnologii
Caritas – asystent wsparcia rodziny
coaching
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi
dialog i doradztwo społeczne
doradztwo i coaching
e-gospodarka przestrzenna
gastronomia i hotelarstwo
gerontologia społeczna
gospodarka przestrzenna
gospodarka turystyczna
informacja w instytucjach e-społeczeństwa
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
kognitywistyka komunikacji
komunikacja europejska
kreatywność społeczna
kultura fizyczna osób starszych
mediacje i negocjacje
projektowanie aktywności społecznej
public relations i doradztwo medialne
reklama
sport
turystyka
turystyka i rekreacja
zarządzanie kryzysem indywidualnym

Psychologia

psychologia
psychologia stosowana
psychologia w biznesie
Psychology
Psychology in English
psychoseksuologia

Socjologia

Sociology
socjologia
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
socjologia stosowana i antropologia społeczna
socjologia techniki i ekologii

Stosunki międzynarodowe

Graduate Programme in International Relations
International Relations
MA in International Relations
stosunki międzynarodowe
Undergraduate Programme in International Relations

techniczne

Architektura

architecture and urban plannigg
architektura
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu
urbanistyka i architektura

Automatyka i robotyka

automatyka i robotyka

Budownictwo

budowa jachtów
budownictwo
budownictwo (inżynier europejski)

Elektronika i telekomunikacja

elektronika
elektronika i telekomunikacja
telecommunications
telekomunikacja

Elektrotechnika

elektrotechnika

Energetyka

efektywność energetyczna
ekoenergetyka
energetyka

Informatyka i technologie informacyjne IT (ang. Computer Science)

Computer Science
gry i grafika interaktywna
informatyka
informatyka analityczna
informatyka stosowana
informatyka w biznesie i administracji
informatyka w medycynie
projektowanie graficzne
techniczne zastosowania Internetu
technologie komputerowe
teleinformatyka

Interdyscyplinarne

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
energetyka i chemia jądrowa
indywidualne studia informatyczno-matematyczne
informatyka i agroinżynieria
informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
inżynieria mechaniczno-medyczna
materiały współczesnych technologii
projektowanie mebla
projektowanie mebli
wirtotechnologia
zaawansowane materiały i nanotechnologia

Kierunki inżynieryjne

Aerospace Engineering
Civil Engineering
Computer Aided Engineering
electric and hybrid vehicles engineering
Electrical and Computer Engineering
Electrical Engineering
engineering management
Environmental Engineering
inżynieria akustyczna
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria bezpieczeństwa pracy
inżynieria biochemiczna
inżynieria biomedyczna
inżynieria biotworzyw
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria ciepła
inżynieria cyfryzacji
inżynieria danych
inżynieria ekologiczna
inżynieria geologiczna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna i materiałowa
inżynieria medyczna
inżynieria naftowa i gazownicza
inżynieria nowoczesnych materiałów
inżynieria obliczeniowa
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
inżynieria procesowa
inżynieria przemysłu spożywczego
inżynieria rzeczoznawstwa samochodowego
inżynieria systemów
inżynieria techniczno-informatyczna
inżynieria testowa
inżynieria wzornictwa przemysłowego
inżynieria zarządzania
Joint Msc in Engineering
mechaniczna inżynieria tworzyw
nanobioinżynieria
Power Engineering
techniki geodezyjne w inżynierii

Lotnictwo i kosmonautyka

Aviation Management
inżynieria kosmiczna
lotnictwo
lotnictwo i kosmonautyka

Mechanika i budowa maszyn

mechanika i budowa maszyn
mechatronic systems and materials

Mechatronika

Mechatronics
mechatronika

Pozostałe techniczne

ceramika
energetyka morska i wiatrowa
fotonika
górnictwo i geologia
geodezja i kartografia
gospodarka wodna
gospodarowanie odpadami
informatyka inżynierska
informatyka przemysłowa
innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
jachting
meblarstwo
metalurgia
mikroelektronika w technice i medycynie
nanotechnologia
nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
nanotechnologie i nanomateriały
Nanotechnology
nawigacja
oceanotechnika
odnawialne źródła energii
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
optyka
optyka okularowa
optyka okularowa z elementami optometrii
papiernictwo i poligrafia
photonics
podstawy nauk technicznych
systemy mechatroniczne i materiały/mechatronic systems and materials
technologia chemiczna
technologia drewna
technologia i inżynieria chemiczna
technologie energetyki odnawialnej
technologie energii odnawialnej
zarządzanie inżynierskie
zielone technologie

Transport i logistyka

inżynieria transportu i logistyki
Logistics
Logistics in Transport
logistyka
samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
transport
transport w inżynierii produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

global production engineering &management
inżynieria produkcji
Management and Production Engineering
zarządzanie i inżynieria produkcji

© 2014 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt