MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Każda decyzja, którą podejmujesz w roku maturalnym, ma wpływ na to, co będzie się z Tobą działo za rok, trzy, pięć. Dlatego zanim coś postanowisz, rozważ wszystkie argumenty, poradź się fachowców, a przede wszystkim – porozmawiaj sam(a) ze sobą.

Początek roku szkolnego to dla maturzystów czas na podejmowanie życiowych decyzji i stawianie celów dotyczących drogi dalszego kształcenia, kierunku studiów i w rezultacie – przyszłego zawodu.

Świadomy wybór

Warto zaplanować zawodową przyszłość, biorąc pod uwagę swoje możliwości, zainteresowania i aspiracje. Nie można dokonywać tak ważnych wyborów, naśladując innych, kierując się aktualną modą. Trzeba wybrać to, co jest autentycznie ważne, co wynika z osobistych predyspozycji.

Trzeba zatem najpierw zadać sobie pytanie:

 • Co sprawia mi przyjemność, w jakich działaniach czuję się „jak ryba w wodzie?” 
  Jeśli wiem, że największą satysfakcję sprawia mi, np., praca z ludźmi, to muszę odpowiedzieć sobie na kolejne pytania:
 • W jakich obszarach najlepiej będę mógł (mogła) się realizować? W handlu? Mediach? Medycynie? Edukacji? Turystyce?
  Wybór każdej z tych opcji – to kolejne pytania i decyzje. W przypadku turystyki zastanawiam się nad następującymi kwestiami:
 • Gospodarstwo agroturystyczne czy biuro podróży? A może zostanę rezydentem w hotelu za granicą lub przewodnikiem wycieczek? To ostatnie, ale pod warunkiem, że będzie to turystyka zagraniczna. A ten wybór wpływa na decyzję dotyczącą dalszego kształcenia. Będę więc studiować turystykę i języki obce, dlatego muszę świadomie wybrać przedmioty maturalne. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, aby móc zrealizować swoje marzenia, wybiorę geografię i dwa języki obce, wszystko na poziomie rozszerzonym.

Na tym etapie życia warto poszukać rad specjalistów. Wszystkim niezdecydowanym jeszcze maturzystom polecam tekst M. Taraszkiewicz Stawianie celów. Co warto o tym wiedzieć? opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Można w nim znaleźć, oprócz przytoczonego wyżej przykładu, wiele cennych wskazówek tak potrzebnych przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.

Maturalne ABC

Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia zamierzonych celów jest zdanie egzaminu maturalnego i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Ucząc się do matury, warto trochę o niej wiedzieć, co pomoże w lepszym i świadomym przygotowaniu się do niej.

Przeprowadzany obecnie egzamin maturalny to przede wszystkim egzamin zewnętrzny – co oznacza, że:

 • jest przeprowadzany i nadzorowany przez instytucję zewnętrzną, niezależną od szkoły, właściwą dla danego terenu okręgową komisję egzaminacyjną;
 • jest przeprowadzany według tych samych reguł w całym kraju;
 • na egzaminie z danego przedmiotu wykorzystuje się takie same w całym kraju zadania egzaminacyjne opracowywane na podstawie standardów egzaminacyjnych;
 • kodowane prace maturzystów są sprawdzane według tych samych w całym kraju kryteriów i oceniane przez specjalnie w tym celu przygotowanych egzaminatorów niezależnych od szkoły. 

Dzięki temu wyniki matury są porównywalne w skali kraju i są podstawą przyjęcia na studia. Kolejną zaletą tego egzaminu jest możliwość przystępowania do niego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości. Bardzo korzystne, szczególnie dla osób, które chcą zmienić plany życiowe, jest to, że każda kolejna sesja egzaminacyjna stwarza możliwości zdawania kolejnych przedmiotów bądź poprawiania wcześniej uzyskanego wyniku.

Trzeba koniecznie znać zasady zdawania egzaminu maturalnego – terminy, procedury, przysługujące zdającemu prawa, w tym dostosowania warunków i form egzaminu. Najważniejsze źródła informacji o maturze – informatory, procedury, komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – są dostępne na stronach internetowych CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Matura a rekrutacja 

Do zaplanowania swojego egzaminu maturalnego niezbędne jest poznanie zasad rekrutacji na wybrany kierunek (kierunki) studiów, w tym szczególnie – wymagane przez poszczególne uczelnie przedmioty i poziomy zdawania. Każdy maturzysta może zdawać nawet sześć przedmiotów dodatkowych, bez progu zaliczenia. Dzięki temu ma potem szanse aplikować na wiele kierunków studiów. Trzeba też trafnie wybrać jeden z sześciu języków obcych nowożytnych na egzamin obowiązkowy.

Zdecydowanie namawiam do wyjścia poza maturalne minimum. Maturzysta łatwiej dostanie się na wymarzony kierunek studiów, jeżeli jego oferta przedmiotów dodatkowych będzie szeroka.

Dokumentem potwierdzającym wybory maturalne jest deklaracja. To jeden z pierwszych najważniejszych dokumentów w życiu młodego człowieka. Maturzyści, podpisując się pod deklaracją, biorą odpowiedzialność nie tylko za zadeklarowane przedmioty, ale także za poprawność wpisanych przez siebie danych osobowych.

Twój kalendarz

Po zaplanowaniu swego egzaminu czas na zapoznanie się z jego szczegółowym harmonogramem.

7 lutego

Trzeba koniecznie pamiętać, że 7 lutego 2014 roku upłynie termin ewentualnych zmian w deklaracji maturalnej złożonej we wstępnej wersji do 30 września 2013 roku.

5 marca

Natomiast najpóźniej 5 marca 2014 roku będzie można poznać harmonogram ustnych egzaminów z języka polskiego i języka obcego.

4 kwietnia

Ostateczny termin złożenia dyrektorowi szkoły bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu prezentacji z języka polskiego – to 4 kwietnia. O tej dacie trzeba koniecznie pamiętać, ponieważ ci, którzy nie złożą bibliografii w terminie, czyli nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego, nie mogą przystąpić do ustnego egzaminu z języka polskiego.

Maj 2014

Od 5 do 30 maja 2014 roku – to czas egzaminu maturalnego. Harmonogram poszczególnych egzaminów pisemnych został ustalony w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i jest dostępny na stronach internetowych CKE i komisji okręgowych.

Tylko dla dojrzałych

Matura jako egzamin dojrzałości zobowiązuje do samodzielnego rozwiązywania zadań. Niedopuszczalne jest korzystanie z niedozwolonych pomocy, ściąganie nie tylko od kogoś, ale i pozwalanie na ściąganie od siebie. A telefony komórkowe i inne urządzenia techniczne? Wiadomo nie od dziś, że nawet nie wolno ich wnosić na salę egzaminacyjną! Zdecydowanie odradzam ściąganie i wszelkie próby korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych podczas matury. Dyskwalifikują one zdającego, a unieważnienie egzaminu uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego w tym samym roku!

Podczas egzaminu warto pamiętać o przeczytaniu i zastosowaniu się do instrukcji zamieszczonej na pierwszej stronie każdego arkusza egzaminacyjnego. Z instrukcji wynikają określone zasady. Na przykład, należy używać tylko długopisu lub pióra z czarnym atramentem, a na egzaminie z matematyki i języka obcego nie można zapomnieć o zaznaczeniu odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.

Bardzo ważne jest poprawne zakodowanie arkusza egzaminacyjnego na jego pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi – od tego zależy, czy uzyskany wynik zostanie właściwie przyporządkowany danemu zdającemu.

Na swój sukces trzeba zapracować! Najwięcej satysfakcji przyniesie ten sukces, do którego dążymy świadomie i wytrwale. Życzę maturzystom determinacji w dążeniu do celów, odwagi, wielkiej wyobraźni i szerokich perspektyw!

Jolanta Gołaszewska

Autorka jest dyrektorem OKE w Łomży

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt