MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia minimum II stopnia lub jednolite magisterskie. Ponadto uczelnia wykształciła minimum dwa roczniki absolwentów, łącznie z absolwentami studiów I stopnia oraz wzięła udział w badaniu ankietowym. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

Prestiż 20%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w dwóch ostatnich latach. Badanie przeprowadzono metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1500 przedsiębiorstw (w roku 2012 próba obejmowała 1000 przedsiębiorstw), posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. (10%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. W badaniu wzięło udział 1616 osób, co stanowiło 38,7% respondentów. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)

Siła naukowa 40%

 • Uprawnienia habilitacyjne – suma uprawnień habilitacyjnych w stosunku do sumy uprawnień doktorskich. (9%)
 • Uprawnienia doktorskie – suma uprawnień doktorskich w stosunku do sumy uprawnień magisterskich. (7%)
 • Uprawnienia magisterskie – suma uprawnień magisterskich w stosunku do sumy uprawnień zawodowych. (2%)
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2011 i 2012 (dr z wagą 1,0, dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych na etacie. (4%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Dane do obliczeń obejmowały stan za dwa ostatnie lata. (4%)
 • Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni. (4%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (3%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (2%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 08.01.2013) w latach 2008-2012 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2008-2012 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 08.01.2013). (2%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2008-2012 (stan bazy na dzień 08.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (1%)

Warunki studiowania 20%

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). (6%)
 • Powierzchnia na studenta – stosunek całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (3%)
 • Własna baza dydaktyczna – udział własnej powierzchni dydaktycznej w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (3%)
 • Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2012 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem dwóch parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (2%)
 • Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych –liczba studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2011. (1%)

Innowacyjność 5%

 • Pozyskane środki z UE – wartość projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (4%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (1%)

Umiędzynarodowienie 15%

 • Programy studiów prowadzone w j. obcych w roku akad. 2012/13. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2011/12. w odniesieniu do ogółu studentów. (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2011/12, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2011/12, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. 2%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)
© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt