MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Preferencje pracodawców 15%

P-1. Preferencje pracodawców – współczynnik wyznaczony na podstawie wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR wśród pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badania przeprowadzonego w 2015 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie (n=450) przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw – 15%

Opinia absolwentów 15%

Opracowana na podstawie badania ankietowego zrealizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” na grupie absolwentów programów MBA w roku 2014 i 2015. Badanie przeprowadzono metodą CAWI. W badaniu wzięło udział 388 absolwentów co stanowiło 44,1% ankietowanych.

O-1. Wartość merytoryczna programu – ocena wartości merytorycznej programu przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5%

O-2. Jakość kadry naukowo dydaktycznej – ocena jakości kadry programu przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5%

O-3. Ocena korzyści z uzyskanego dyplomu – ocena przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5%

Studenci programu 15%

S-1. Wymagane doświadczenie zawodowe – ocena wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego stawianych kandydatom w procesie rekrutacji. Im wyższe wymagania, tym program otrzymuje wyższą ocenę – 4%

S-2. Studenci na stanowiskach kierowniczych – udział studentów pracujących na stanowiskach kierowniczych (minimum średniego szczebla) w stosunku do ogółu studentów – 4%

S-3. Studenci cudzoziemcy  – udział studentów cudzoziemców w stosunku do ogółu studentów – 4%

S-4. Selekcja – ocena takich wymagań rekrutacyjnych, jak egzamin GMAT, egzamin merytoryczny, egzamin językowy, rozmowa kwalifikacyjna. Im więcej szczebli rekrutacji musi przejść kandydat, tym pro- gram otrzymuje wyższą ocenę – 2%

S-5. Studia finansowane przez pracodawcę – udział studentów, którym studia opłaca pracodawca w stosunku do ogółu studentów  – 1%

Kadra dydaktyczna programu 15%

K-1. Wykładowcy-praktycy  – udział wykładowców-praktyków z doświadczeniem biznesowym w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej – 5%

K-2. Wykładowcy zagraniczni – udział wykładowców zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej – 4%

K-3. Doświadczenie dyrektora programu – ocena doświadczenia dydaktycznego i zawodowego dyrektora programu oraz posiadany przez niego stopień lub tytuł naukowy – 2%

K-4. Nasycenie kardy akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej programu (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich polskich i zagranicznych – 2%

K-5. Dostępność kadry wykładowców dla studentów  – liczba wykładowców przypadająca na jednego studenta – 2%

Merytoryczne cech programu 20%

M-1. Curriculum (trzon programu MBA) – w ankiecie skierowanej do organizatorów studiów podany został zestaw kursów podstawowych dla programu MBA. Za każdy taki kurs (o ile przeznaczono na niego minimum  4% czasu trwania programu) przyznawany będzie 1 punkt  – 7%

M-2. Zajęcia w językach obcych – liczba godzin zajęć prowadzonych w języku obcym w stosunku do ogólnej liczby godzin zajęć – 3%

M-3. Wymagania do zaliczenia studiów – ocena wkładu pracy, zarówno ze strony studenta, jak i organizatora, w zaliczenie zajęć oraz przygotowanie i obronę pracy dyplomowej – 3%

M-4. Wpływ otoczenia biznesowego na kształt programu – udział przedstawicieli otoczenia biznesowego oraz partnera zagranicznego w radzie programu – 2%

M-5. Łączna liczba godzin zajęć – łączna liczba godzin zajęć w trakcie trwania programu – 2%

M-6. Wyjazdy zagraniczne w trakcie studiów – ocena, ilu studentów w ostatniej edycji programu wyjechało na zajęcia na uczelnie lub do firmy za granicę. Premiowane są wyjazdy trwające minimum jeden miesiąc – 1,5%

M-7. Obowiązkowe zajęcia na uczelni zagranicznej – liczba godzin zajęć odbywających się obowiązkowo na uczelni zagranicznej w stosunku do ogólnej liczby godzin zajęć – 1,5%

Wsparcie procesu kształcenia 5%

W-1. Platforma internetowa wspomagająca nauczanie  – ocena posiadanej przez organizatora platformy internetowej wspomagającej nauczanie oraz jej funkcjonalności – 4%

W-2. Odrębna biblioteka dla studentów – ocena posiadanej przez organizatora odrębnej biblioteki dla studentów – 1%

Ranga i prestiż programu 15%

 

R-1. Akredytacje i certyfikaty – ocena przyznawana w zależności od liczby i rangi posiadanych akredytacji i certyfikatów krajowych i zagranicznych – 6%

R-2. Prestiż programu – ocena prestiżu na podstawie miejsca organizatora programu (uczelni) w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 oraz pozycji organizatora programu w branżowych rankingach światowych  – 6%

R-3. Rodzaj dyplomu – ocena  rangi otrzymywanego dyplomu ukończenia programu w zależności od: otrzymywania dyplomu zagranicznego partnera, wspólnego dyplomu organizatora programu i zagranicznego partnera lub jedynie dyplomu polskiego organizatora – 3%.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt