MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


1 września 2015 r. podpisane zostało porozumienie o partnerstwie, wzajemnej współpracy i honorowym patronacie pomiędzy PWSTE w Jarosławiu, reprezentowaną przez jej rektora, doc. dr. Krzysztofa Rejmana i Powiatem Jarosławskim, w którego imieniu wystąpił Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

Przedmiotem porozumienia są:

  1. Doskonalenie programów kształcenia oraz dostosowanie oferty do oczekiwań środowiska lokalnego i wymogów rynku pracy.
  2. Popularyzacja nauki, wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych, upowszechnianie wiedzy i pielęgnowanie regionalnej historii, jak również aktywizacja zawodowa środowiska i wspólne działania promocyjne.
  3. Angażowanie się uczelni w życie naukowe i kulturalne Powiatu Jarosławskiego.
  4. Umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży, warsztatów w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu a także jednostkach podległych.
  5. Realizacja prac dyplomowych studentów PWSTE w oparciu o rzeczywiste problemy występujące na terenie Powiatu Jarosławskiego.
  6. Przeprowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych i projektowych oraz współorganizowanie projektów o charakterze edukacyjnym, czy popularyzatorskim.

Partnerzy zapewnili udział Starostwa w pracach nad tworzeniem nowych programów studiów oraz modyfikacją dotychczasowych form kształcenia przyszłych pedagogów, pracowników socjalnych, administratorów, jak też realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowych programów kształcenia oraz rozwiązań metodycznych. Dodatkowo prowadzone będzie doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje metodyczne oraz ekspertyzy. Z kolei w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu gromadzone będą wydawnictwa związane z ziemią jarosławską, celem wzmocnienia działań związanych z utrwalaniem i pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji.
Dla rozwoju kształcenia młodzieży, a także upowszechniania dorobku naukowego organizowane będą w PWSTE w Jarosławiu lekcje i konferencje naukowe łącznie z organizacją szkoleń, kursów i studiów podyplomowych poświęconych doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego skierowane do uczniów i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.

Ponadto partnerzy opracują szczegółowy wykaz potrzeb i problemów w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży, a Uczelnia zabezpieczy pomoc merytoryczną i metodyczną specjalistów w procesie rozwiązywania wskazanych problemów.

Dodatkowo Powiat zapewni na terenie jednostek organizacyjnych warunki do prowadzenia badań naukowych dla celów prac licencjackich.

Stwarzając warunki do organizowania i przeprowadzania zawodowych i dyplomowych praktyk dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zajmujących się problematyką kształcenia i wychowania, partnerzy porozumienia zobowiązali podległe instytucje do umieszczania informacji o współpracy na stronach internetowych obu instytucji oraz wzajemnego przekazywania i prezentacji materiałów informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością.
W ramach podpisanego porozumienia studenci otrzymają możliwość wykorzystywania w pracach licencjackich informacji zdobytych podczas praktyki studenckiej w urzędach i instytucjach podległych Starostwu.


M.B.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt