MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W styczniu 2013 już po raz piętnasty ogłoszone zostaną wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Podczas posiedzenia Kapituła Rankingu przedyskutowała kryteria tegorocznej klasyfikacji i ich wagi. Teraz rozpoczyna się wielkie obliczanie!

- Znakomite grono, które przybyło na tegoroczne posiedzenie Kapituły Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, to dla twórców tego rankingu dowód, że ich praca budzi ogromne zainteresowanie i jest potrzebna – powiedział prof. Jan Łaszczyk, przewodniczący Kapituły Rankingu, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otwierając spotkanie. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Marek Rocki, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, szefowie komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, reprezentanci Komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W imieniu minister Krystyny Szumilas w posiedzeniu wziął udział Sławomir Żałobka, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEN.

W przyszłym roku Ranking święcić będzie jubileusz 15-lecia. Przez wiele lat jedynym porównywalnym w skali kraju wskaźnikiem poziomu nauczania w szkołach były sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych i to one decydowały o miejscu w rankingu. Od 3 lat najważniejszym elementem branym pod uwagę przy obliczeniach jest wynik matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a w przypadku techników także wyniki egzaminu zawodowego. Przygotowanie takiej klasyfikacji stało się możliwe dzięki sprawnie działającemu systemowi egzaminów zewnętrznych. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, pomysłodawca polskich rankingów edukacyjnych, serdecznie podziękował dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, dzięki którym ten system sprawnie funkcjonuje.  – Dzięki nowej formule egzaminu maturalnego, polskie świadectwa dojrzałości stanowią przepustkę do uczelni na całym świecie – powiedział. – To pozwala nam być pełnoprawnymi członkami wspólnoty międzynarodowej.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 będzie się opierał na czterech kryteriach w odniesieniu do liceów ogólnokształcących i pięciu w przypadku techników. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących o miejscu szkoły decydować będą: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (40 proc.), sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 proc.) oraz ocena akademicka (wyniki ankiety przeprowadzonej na uczelniach – 5 proc.). W Rankingu Techników rozkład kryteriów będzie następujący: matura z przedmiotów obowiązkowych – 25 proc., matura z przedmiotów dodatkowych – 20 proc., wyniki egzaminu zawodowego – 30 proc., sukcesy w olimpiadach – 20 proc., opinia akademicka – 5 proc. Po raz pierwszy w kategorii sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, uwzględnione zostaną osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Oprócz głównych tabel rankingowych, prezentujących 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce i 250 najlepszych techników, Dział Rankingów i Analiz Edukacyjnych Perspektyw przygotuje tabele najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w przekroju wojewódzkim, a także rankingi maturalny, olimpijski i ranking egzaminów zawodowych. Miejsce szkoły w rankingu będzie można sprawdzić na portalu Perspektywy.pl o godzinie 00.01 dnia 10 stycznia 2013.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt