MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Liceum Akademickie zwyciężyło w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012

Wiele razy pisaliśmy o Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu z najwyższym uznaniem, pokazując je jako szkołę, w której zdolni uczniowie - także ci z niezamożnych rodzin - mają szansę na doskonałą edukację. Z tym większym smutkiem dowiedzieliśmy się o planach przekształcenia GiLA w placówkę niepubliczną. Publikujemy list Rady Pedagogicznej szkoły, skierowany do wielu osób i instytucji. Która z nich udzieli konstruktywnej odpowiedzi? Czekamy!

List otwarty

Rady Pedagogicznej ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w sprawie przyszłości szkoły

do Rektora i Senatu UMK

oraz do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, do władz i instytucji lokalnych i ogólnopolskich.

Publiczne Gimnazjum i Liceum Akademickie w trybie trzyletnim zostaną zlikwidowane. Taki scenariusz wynika z informacji przekazanej Radzie Pedagogicznej GiLA w dniu 15 października 2013 roku przez władze rektorskie UMK. O planach przekształcenia szkoły w placówkę niepubliczną doniosły lokalne media w dniu 28 czerwca tego roku.

Przez 15 lat istnienia Gimnazjum i Liceum Akademickie stworzyło we współpracy ze środowiskiem akademickim UMK spójną i ciągle doskonaloną koncepcję kształcenia młodzieży szczególnie uzdolnionej. Ta symbioza zaprowadziła szkołę na najwyższe miejsca rankingowe w Polsce i sprawiła, że GiLA stało się wizytówką i powodem do dumy dla uczelni, województwa kujawsko-pomorskiego i całego kraju. Doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze, które mogłyby być wykorzystane do wprowadzenia rozwiązań systemowych w edukacji uczniów zdolnych, zaczęliśmy gromadzić na długo przed ogłoszeniem przez MEN Roku Odkrywania Talentów i powołaniem Ośrodka Rozwoju Edukacji, realizującego unijny projekt Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy  z uczniem zdolnym. Odkrywanie i szlifowanie talentów, którym z powodzeniem zajmujemy się od 15 lat – nie znalazło wsparcia u decydentów, a Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprzestało  współfinansowania szkoły już w roku 2004. Dlaczego kapitał, jakim są: uzdolnienia chcących się uczyć w GiLA dzieci, ich pasja poznawcza, sprzyjające im środowisko oraz sprawdzone w praktyce skuteczne sposoby pracy z nimi, ma zostać rozproszony? Dlaczego w Polsce zasadą staje się marnowanie udanych inicjatyw edukacyjnych i cennych doświadczeń nauczycieli?

Chociaż prowadzenie szkoły nie jest głównym celem statutowym dla toruńskiej uczelni, urzeczywistniała ona przez wiele lat ideę tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju uzdolnień wszystkim, bez względu na miejsce zamieszkania i status majątkowy. Teraz jednak Uniwersytet Mikołaja Kopernika, sam w obliczu kryzysu finansowego, rezygnuje z roli mecenasa, nie znajdując uzasadnienia dla wydatkowania publicznych środków na prowadzenie szkoły. Pamiętajmy jednak, że aby Gimnazjum, a potem Liceum Akademickie mogły powstać, środki publiczne zostały zgromadzone staraniem wielu światłych osób i urzędów. Było to niebywałe, wyprzedzające swój czas przedsięwzięcie, dowód perspektywicznego myślenia i zarazem kontynuowania świetnej tradycji wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. Rezygnacja z inwestowania w uzdolnioną młodzież – jak to ujął sam Rektor prof. Andrzej Tretyn w mowie inaugurującej rok akademicki – jest zaniechaniem, za które z pewnością przyjdzie nam sporo zapłacić.

Zwracamy się więc do JM Rektora oraz Senatu UMK z pytaniem, czy władze Uczelni zrobiły wszystko, żeby uratować GiLA w obecnym kształcie? Czy planowana zmiana jest jedyną możliwą? Może warto byłoby rozważyć na przykład przekazanie szkoły jednostce samorządu terytorialnego z równoczesnym zachowaniem przez UMK naukowego patronatu nad nią? Szkoła otrzymuje przecież subwencję oświatową, a pozostawienie jej dotychczasowego charakteru to koszt jedynie około 70 tys. zł miesięcznie.

Nie możemy pogodzić się z tym, że tylko aktualnie uczący się w naszej szkole uczniowie będą mogli ukończyć ją na dotychczasowych zasadach, zaś rekrutacja 2014 odbędzie się już do dwóch nowych – niepublicznych: gimnazjum i liceum. Powstanie nowa szkoła, której priorytetem nie będzie otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, lecz obejmowanie patronatem naukowym jedynie tych, którzy opłacą czesne. Uzdolnienia i możliwości intelektualne dzieci nie będą więc zasadniczym kryterium przyjęcia do szkoły. Uczniowie, choćby najzdolniejsi, ale pochodzący z niezamożnych rodzin, nauki w szkole płatnej przecież nie podejmą, bo kto udzieli im gwarancji dostatecznej pomocy stypendialnej? Należy przy tym pamiętać, że koszt edukacji dla młodzieży spoza miasta wzrośnie znacznie, oprócz dotychczasowej kwoty utrzymania w internacie i wyżywienia. Brak systemu wsparcia finansowego dla tych wybitnie uzdolnionych dzieci jest ogromną stratą dla narodu i wbrew przyjętym założeniom strategii działania województw i całego kraju.

Zespół Szkół UMK znajduje się od kilku lat w ścisłej czołówce gimnazjów i liceów w Polsce. Osiągnięcia pochodzących z całego kraju uczniów i absolwentów GiLA są chlubą dla reprezentowanych przez nich regionów, a kojarzone są z województwem kujawsko-pomorskim, z Toruniem i UMK. To tu za sprawą wybitnych autorytetów – przedstawicieli władzy i pracowników Uniwersytetu – stworzono miejsce do kształcenia uzdolnień. Zwracamy się więc do władz samorządowych, instytucji publicznych i prywatnych o pomoc w zapobieżeniu likwidacji szkoły, która odniosła sukces edukacyjny na skalę ogólnopolską. Apelujemy do organów założycielskich: Prezydenta Miasta, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Ministerstwa Edukacji Narodowej o działania, aby tak ważne przedsięwzięcie nie zostało zaprzepaszczone.

Rada Pedagogiczna ZS UMK GiLA

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt