lumen - Leadears in University Management

23-24 listopada, Warszawa

Konferencja
Zarządzanie Uczelnią 2015

Rozwój szkoły wyższej w warunkach międzynarodowej konkurencji to wiodący temat konferencji "Zarządzanie Uczelnią 2015". Omawiane będą: rola strategii w rozwoju uczelni, budowanie efektywnego przywództwa, gospodarka finansami i zasobami uczelni, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, skuteczne wykorzystywanie środków europejskich. Omówione zostaną również zagadnienia fuzji i konsolidacji uczelni – w Polsce i Europie. W ramach konferencji odbędzie się również Gala Nagrody LUMEN 2015.

Zarejestruj się

Mówcy

Program konferencji

23 listopada 2015

Zarządzanie uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji

12:00 - 13:00
Rejestracja uczestników
13:00

Uroczyste otwarcie konferencji

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tbc)
 • Piotr Dmochowski-Lipski, prezes Public Consulting Group Polska
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
13:20

Key note speach: prof. Antonio Rendas, rektor Uniwersytetu NOVA w Lizbonie, b. przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Portugalii (CRUP): New Trends in Management of Universities in Europe: Key Challenges in Designing an Effective Management Strategy

Wprowadzenie: prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego

14:00-15:20

SESJA PANELOWA I – Jak skutecznie zarządzać uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji – spojrzenie z wewnątrz

Podczas sesji zostaną poruszone kluczowe zagadnienia strategicznego zarządzania uczelniami, widziane i oceniane z punktu widzenia rektora i władz uczelni. Będą to m.in.:

 • perspektywa działania – rola strategii w rozwoju uczelni
 • wpływ sposobu wyłaniania rektora na jakość zarządzania
 • siła przywództwa – jak ją kreować, chronić i wzmacniać
 • finanse na rozwój uczelni – rola endowment funds, fundraisingu i innych źródeł pozyskiwania środków.

Moderator: prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

 • prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej
 • prof. Marian Gorynia, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • prof. Andrzej Eliasz, rektor Uniwersytetu SWPS
 • prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
15:20-15:45
Przerwa kawowa
15:45-17:15

SESJA PANELOWA II – Jak skutecznie zarządzać uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji – spojrzenie z zewnątrz

Uczestnicy sesji, reprezentujący centralne instytucje, a także organizacje z otoczenia szkolnictwa wyższego, dyskutować będą m.in. nad następującymi kwestiami:

 • Trwała przewaga konkurencyjna w szkolnictwie wyższym – na czym polega i jak ją uzyskać?
 • Konkurencja krajowa i międzynarodowa
 • System finansowania szkolnictwa wyższego a wyzwania nowoczesnego zarządzania
 • Problemy demograficzne – wprowadzenie odpłatności za studia a konkurencyjność uczelni.

Moderator: prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor-komendant WAT

Uczestnicy:

 • przedstawiciel kierownictwa MNiSW (tbc)
 • prof. Marek Rocki, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • dr Iryna Degtyarova, habilitantka w Narodowej Akademii Administracji Publicznej (Ukraina), visiting researcher FRP – ISW
 • dr Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego „Horyzont 2020”
17:20-18:00

Wystąpienie Gościa Specjalnego
prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich: Szkolnictwo wyższe: zarządzanie, governance i polityka publiczna

19:00-19:30
Cocktail powitalny przed salą bankietową
19:30-22:30
Gala Dinner i wręczenie Nagród LUMEN - zobacz sylwetki nominowanych w konkursie LUMEN 2015

24 listopada 2015

Najlepsze praktyki w zarządzaniu uczelniami w Polsce i Europie

9:00-10:00

SESJA PANELOWA III - Jak skutecznie wykorzystywać środki europejskie dla rozwoju uczelnianej infrastruktury.

Wnioski płynące z przygotowanego na zlecenie NCBiR podsumowania efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ). - Uczestnicy dyskutować będą m.in. na takie tematy jak:

 • Wyzwania praktyczne przy realizacji projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury badawczej i dydaktycznej
 • Rozwiązania praktyczne stosowane przez beneficjentów
 • Rozwiązania systemowe dla kolejnej perspektywy finansowej

Prowadzący: Leszek Cieśla, kierownik Działu Komunikacji i Promocji NCBiR,

Uczestnicy:

 • Cezary Przybył, kierownik projektu, Agrotec (prezentacja .pdf)
 • Jarosław Chojecki, kierownik projektu, Agrotec
 • dr Mariusz Luterek, konsultant PCG Polska
10:00-10:15
Przerwa
10:15-11:00

SESJA IV - Prezentacje Laureatów Nagrody LUMEN

Podczas sesji zostaną zaprezentowane nagrodzone projekty w poszczególnych kategoriach: Zarządzanie uczelnią, Innowacyjność, Infrastruktura (Stanisław Chwirot, Stanisław Wincenciak), Współpraca z otoczeniem, Umiędzynarodowienie (Grzegorz Mazurek, Katarzyna Pernal)

Prowadzący: prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN, b. prezes PAN

11:00-11:30
Przerwa kawowa
11:30-12:45

SESJA V - Zwiększanie efektywności finansowej i organizacyjnej uczelni poprzez ich konsolidację – doświadczenia polskie i europejskie

Podczas sesji przedstawione zostaną wyniki raportu University Mergers in Europe przygotowanego w ramach projektu Designing Strategies for Efficient Funding of Higher Education in Europe (DEFINE), realizowanego przez European University Association (EUA), a także omówione będą doświadczenia polskie w zakresie fuzji – w odniesieniu do uczelni publicznych (na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) i niepublicznych (na przykładzie Grupy Uczelni Vistula).

Prowadzący: prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uczestnicy:

12:45-13:00
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
13:00-13:30
Lunch

Zarejestruj się

Miejsce

lumen logo


Courtyard by Marriott Airport Hotel
Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa

hotel

Organizatorzy


PatronatPartnerzy medialni