Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

O Rankingu Szkół Wyższych 2012 Drukuj Poleć znajomemu

 Misją Rankingu Szkół Wyższych PerspektywRzeczpospolitej jest niezmiennie dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Podkreślamy co roku, że na ten ranking czekają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji – wybrać uczelnię i kierunek studiów. I właśnie dla nich przede wszystkim zbieramy dane z uczelni, starannie je weryfikujemy i publikujemy w czytelnych zestawieniach. Bo w tej dziedzinie dobra informacja to szansa na życiowy sukces!

Co roku na ten ranking czekają młodzi ludzie, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji – wybrać uczelnię i kierunek studiów. Wybierają spośród kilku tysięcy opcji – tu w Polsce, nie wspominając o możliwościach studiowania za granicą. Naszym wielkim marzeniem jest, aby w wyborach tych jakość stała się głównym wyznacznikiem.

Wymóg najwyższej jakości obowiązuje nas także w procesie zbierania i weryfikowania informacji, na których budujemy ranking. Najwyższej jakości jest nasza Kapituła – pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, która decyduje o ostatecznej „recepturze wypieku” rankingowych zestawień. Bo w tej dziedzinie dobra, wysokiej jakości informacja to dla młodych Polaków szansa na życiowy sukces.

Pokazujemy w tym rankingu najlepsze polskie uczelnie. Stawiamy na jakość!

Nasz ranking to jednak nie tylko narzędzie, które mądrze wykorzystane może posłużyć maturzystom i ich rodzicom. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego – panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw.

 


 

W ranking wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła Rankingu dopasowuje do zmieniającej się akademickiej, społecznej i gospodarczej rzeczywistości, kontekstu, w jakim uczelnie działają. Uczelnia idealna A. D. 2012 prowadzi badania na światowym poziomie, jest prężna, blisko powiązana z rynkiem pracy oraz gospodarką i stwarza studentom jak najlepsze warunki do studiowania. W duchu i w działaniu jest innowacyjna i międzynarodowa.

I w tym sensie ranking może być drogowskazem dla uczelni. Podpowiada im – opierając się na rozsądku członków Kapituły, wiedzy płynącej z bieżącej analizy trendów w światowych rankingach oraz mądrości zgromadzonej w ciągu trzynastu już lat doświadczeń, w którą stronę należałoby się w przyszłości profilować, jakie aspekty działalności rozwinąć, jakie wyznaczyć priorytety. Tak widziany ranking może stać się ważnym impulsem dla budowania kultury jakości na uczelni.

Zwłaszcza, że trudno znaleźć drugi, tak rozbudowany ranking na świecie! Wielość grup kryteriów, ich skład, rozkład procentowy wag, sposób doboru kryteriów, starania o wykorzystanie jak największej liczby „twardych” danych – są unikalne. I w wielu krajach służą za źródło inspiracji w tworzeniu nowych, narodowych rankingów.

Nie zadowalamy się tym, co najłatwiej mierzalne i najbardziej oczywiste. Mimo trudności w oddaniu kluczowych aspektów funkcjonowania uczelni, podejmujemy próby ich ujęcia. Czasem odnosimy sukces, czasem, za rok, musimy modyfikować przyjęte wcześniej zmiany metodologiczne. Bo ranking to także mechanizm posiadający zdolność samouczenia się.

Ale cały czas pamiętamy też swoiste motto wszystkich osób i instytucji, które zajmują się profesjonalnym przygotowywaniem i analizowaniem rankingów: Nie wszystko co się liczy może być policzone i nie wszystko co może być policzone, liczy się. Tę mądrą przestrogę wywiesił w swoim pokoju w Princeton Albert Einstein.

Jak powstaje ranking?

Kluczową kwestią w profesjonalnym przygotowaniu rankingu jest wcześniejsze ustalenie jasnych jego kryteriów, prawidłowe zebranie danych, rzetelne ich opracowanie oraz przejrzyste przedstawienie wyników. Staraliśmy się spełnić wszystkie te wymagania.

Analitycy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pod której egidą przygotowywany jest ranking, pracują nad nim praktycznie cały rok. Wprowadzenie każdej modyfikacji w istniejących kryteriach oraz dodanie nowych poprzedzone jest zawsze dużą pracą studialną, z udziałem kompetentnych osób i instytucji. A niezbędne sprzężenie zwrotne z uczelniami zapewniamy poprzez Seminarium Rankingowe organizowane kilkakrotnie w ciągu roku pod kierownictwem prof. Bogusława Smólskiego.

Pilnie pogłębialiśmy też rankingową wiedzę na międzynarodowych konferencjach na ten temat, organizowanych przez grupę twórców i analityków rankingowych znaną na świecie pod nazwą IREG (International Ranking Expert Group). Zostało to zauważone i nagrodzone ulokowaniem w Warszawie siedziby światowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence i powierzeniem Fundacji Perspektywy prowadzenia sekretariatu IREG Observatory. Nie ukrywamy, jesteśmy z tego wyróżnienia dumni!

 


 

Kapituła decyduje

Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu czuwa Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów wyższych uczelni. Rolą Kapituły jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Kapituła na swym pierwszym posiedzeniu ustaliła obowiązujące zasady rankingu, a następnie Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeprowadziła proces zestawienia i weryfikacji danych. Na swoim czwartym posiedzeniu (8 maja br.) Kapituła zatwierdziła uzyskane wyniki. Przedstawiamy je niniejszym, wspólnie z Rzeczpospolitą do publicznej wiadomości.

 


 

Cztery rankingi

Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różnorodność uwarunkowań i misji pełnionych przez główne grupy polskich uczelni. Są to:

Ranking Uczelni Akademickich obejmujący tradycyjnie wszystkie (z wyjątkiem uczelni artystycznych) szkoły wyższe w kraju (zarówno publiczne, jak i niepubliczne) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prezentujemy także wyodrębnione z tej klasyfikacji głównej rankingi poszczególnych typów uczelni akademickich.

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich, z których 16 ma także uprawnienia doktorskie, a 5 posiada uprawnienia do habilitacji!

Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich i Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, który w postaci połączonej publikujemy w tym roku po raz siódmy (w poprzednich katach oddzielnie ocenialiśmy uczelnie niepubliczne i oddzielnie PWSZ).
Ranking uczelni akademickich składa się z sześciu grup kryteriów: prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów.

Pozostałe rankingi składają się z pięciu grup kryteriów: prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów.

Zwracamy uwagę, że kryteria uwzględniane są w różnych rankingach z różną wagą.

Publikujemy także:

Ranking w grupach kierunków studiów, obejmujący piętnaście głównych grup kierunków. W pierwszych edycjach naszego rankingu (w latach 2000-2003) już taki uzupełniający ranking publikowaliśmy. W 2010 roku wróciliśmy do niego z poszerzoną bazą kryteriów, w których skład wchodzą: opinie kadry akademickiej, opinie pracodawców, publikacje, cytowania oraz h-indeks (te trzy ostatnie ustalane na podstawie bazy Scopus). Jesteśmy przekonani, że równie ważne jak marka szków wyższych, którą najtrafniej można wykazać w rankingu uczelni, są rankingi w grupach kierunków, ponieważ dodatkowo ukazują zainteresowanym maturzystom mocne strony uczelni.

Sztuka ewolucji

Generalną tendencją w rozwoju rankingu Fundacji Perspektywy jest zmniejszenie wagi danych „miękkich” (uzyskiwanych w oparciu o badania ankietowe), na rzecz danych „twardych” pochodzących na przykład z coraz obszerniejszych komputerowych baz danych publikacji i cytowań. Jak już wspomnieliśmy, tak staramy się dokonywać ewolucji stosowanej metodologii, aby zachować jej generalną ciągłość oraz porównywalność wyników pomiędzy poszczególnymi latami.

O zmianach w tegorocznym rankingu pisze obok prof. Bogusław Smólski. Generalnie biorąc: w rankingu uczelni akademickich utrzymaliśmy wszystkie grupy kryteriów i wagi procentowe tych grup. Choć w kilku przypadkach nieco inaczej liczymy poszczególne wskaźniki, aby jak najbardziej zbliżać się do filozofii, iż ma to być ranking uczelni najlepszych, a nie największych.

W rankingu uczelni niepublicznych kształcących na poziomie magisterskim zwiększyliśmy wagę grupy kryteriów UMIĘDZYNARODOWIENIE do 15 procent (podobnie jak w rankingu akademickim).

Po raz pierwszy publikujemy też wspólny ranking niepublicznych uczelni licencjackich i państwowych wyższych szkół zawodowych (PWSZ).

 


 

INDICATOR bada prestiż

W grupie kryteriów PRESTIŻ ponownie znalazły się wyniki oceny uczelni przez pracodawców. Na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zostały one wykonane w tym roku przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR – znaną z rzetelności swoich badań. Ocena uczelni dokonana przez pracodawców jest bardzo silnym kryterium rankingowym, gdyż oceniani są przecież absolwenci – główny „produkt” uczelni. Mimo to zgodnie z filozofią przechodzenia na dane jak „najtwardsze”, w tym roku zdecydowaliśmy się nieco zmniejszyć działanie tego kryterium i zastosowaliśmy je z wagą 10% w rankingu akademickim. Równolegle zwiększyliśmy wagę „uznania międzynarodowego” – do 3%.

Nagrody 2012

Od ośmiu lat Kapituła przyznaje nagrody specjalne dla uczelni, które w analizowanym roku zanotowały szczególne osiągnięcia, co nie zawsze jednak powoduje przesunięcie się do pierwszej dziesiątki rankingowych klasyfikacji. W tym roku postanowiliśmy przyznać następujące nagrody specjalne: Nagrodę Kuźnia Kadr 2012 oraz Nagrodę Awans 2012.

KUŹNIA KADR 2012 to uczelnia, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Nagrodę wręczymy w tym roku Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach. Gratulujemy!

Nagroda AWANS 2012 – za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni w danym rankingu – została przyznana w dwóch kategoriach:

  • W grupie uczelni akademickich otrzymała ją Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która awansowała o 14 miejsc (z 25. na 11 miejsce).
  • W grupie niepublicznych uczelni magisterskich nagrodę tę otrzymała Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, która awansowała aż o 49 miejsc (awans z 76. na 27 miejsce). Serdeczne gratulacje!

Podrankingi

Jednym z efektów naszego rankingu jest stworzenie mapy doskonałości polskiego szkolnictwa wyższego w 32 kluczowych obszarach (bo tyle kryteriów w tym roku uwzględniamy). Jest to wiedza bardzo dla kandydatów ważna, dlatego w Komunikacie Kapituły wskazujemy uczelnie najlepsze w głównych grupach kryteriów, między innymi: potencjale naukowym (UW), umiędzynarodowieniu (ALK), efektywności naukowej (UJ) prestiżu wśród kadry akademickiej (UJ), innowacyjności (PWr), prestiżu wśród pracodawców (PW), publikacjach i cytowaniach (UJ).

Zwycięzcy „starzy” i nowi

Jakie są refleksje po tej edycji rankingu? W „odwiecznym pojedynku” na szczycie na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński (100%) przed Uniwersytetem Warszawskim (98,00%). Te dwie znakomite polskie uczelnie rozwijają się w równym tempie i są solidną wizytówką polskiego szkolnictwa wyższego na świecie.

Na trzecie miejsce powrócił w tym roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (79,91%), wyprzedzając Politechnikę Warszawską (76,68%).

W rankingach według typów uczelni największą niespodzianką jest wysunięcie się niepublicznej Akademii Leona Koźmińskiego (58,80%) na czoło grupy uczelni ekonomicznych. Wyprzedziła ona o przysłowiowy włos Szkołę Główna Handlową (58,59%). To wielki sukces ALK. Czy jednak zdoła utrzymać tę pozycję również za rok?

W grupie uczelni technicznych tradycyjnie liderem jest Politechnika Warszawska (przed Politechniką Wrocławską i AGH). W grupie uczelni rolniczych od lat na czele sławna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Najlepszą uczelnią medyczną 2012 jest Collegium Medicum UJ. Wśród uczelni pedagogicznych zwycięża po raz kolejny Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, a w grupie akademii wychowania fizycznego – AWF we Wrocławiu.

Znowu wielkie gratulacje dla Akademii Leona Koźmińskiego, która i w tym roku obroniła tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce – zajęła też ona drugie miejsce w kraju wśród ekonomicznych uczelni akademickich, co należy podkreślić!

Na drugim i trzecim miejscu – podobnie jak przed rokiem – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie.

We wspólnym rankingu niepublicznych uczelni licencjackich i państwowych wyższych szkół zawodowych pierwsze miejsce zajęła PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu. Tuż za nią Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie.

Gratulujemy też wszystkim zwycięzcom. Przede wszystkim Ich Magnificencjom, prof. dr. hab. Karolowi Musiołowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr. hab. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow z Uniwersytetu Warszawskiego – rektorom najlepszych polskich uczelni 2011. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym – zasłużyli na wielkie uznanie.

Vivat Academia, vivant professores!

 

Komentarze  

 
0 #91 Makayla 2016-08-16 20:47
Having read this I thought it was extremely enlightening.
I appreciate you taking the time and energy to put this short article together.

I once again find myself spending a lot of time both reading
and posting comments. But so what, it was
still worthwhile!

Here is my homepage ... club penguin cheats for field ops 2012 -
Glenda: nychaea.nflint.com/.../...,
Cytować
 
 
0 #90 Joanne 2016-08-16 05:41
That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Simple but very accurate information… Many
thanks for sharing this one. A must read post!

my web blog - club
penguin walkthrough mission 7: mbdigitalweb.com/.../...
Cytować
 
 
0 #89 Rico 2016-08-14 11:28
Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, wonderful blog!

Here is my blog: club penguin field ops 2012 may (Aurora: club-penguin-walkthrough-tremors.flashgames2008.com/)
Cytować
 
 
0 #88 Emory 2016-08-14 06:34
Hello There. I found your blog using msn. This
is a really well written article. I'll make sure to bookmark it and come
back to read more of your useful info. Thanks for the post.
I'll definitely comeback.

Here is my web-site; club penguin ds cheats hide and seek (Lettie: http)
Cytować
 
 
0 #87 Tammy 2016-08-14 00:04
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i
could also make comment due to this sensible piece of writing.


Check out my web-site - Club Penguin Walkthrough Mission 10 (Club-Penguin-Walkthrough-The-Missing-Puffles.Flashgames2008.Com: club-penguin-walkthrough-the-missing-puffles.flashgames2008.com/)
Cytować
 
 
0 #86 Fran 2016-08-09 01:23
Hi there, I discovered your web site by means of Google while searching for a related subject, your web
site got here up, it appears to be like good. I've bookmarked it
in my google bookmarks.
Hello there, simply turned into alert to your blog thru
Google, and located that it is really informative. I'm gonna watch out for brussels.
I will be grateful in the event you proceed this in future.
Lots of other folks will likely be benefited out of your writing.
Cheers!

my blog post; club penguin walkthrough g's
secret mission (Roxanne: totalcontrolprogram.com/.../...)
Cytować
 
 
0 #85 Minerva 2016-07-02 02:50
I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like
yours. It's pretty worth enough for me. Personally, if
all website owners and bloggers made good content
as you did, the internet will be much more useful than ever before.


My web-site :: discount drugs canada: bit.do/b84Rm
Cytować
 
 
0 #84 Deloris 2016-06-19 16:38
Ridiculous quest there. What happened after? Thanks!


Also visit my web blog; canadian pharmacies shipping
to usa: canadianonlinepharmacywww.com/
Cytować
 
 
0 #83 Jamal 2016-05-01 12:14
Hi there! I'm at work surfing around your blog from my
new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog
and look forward to all your posts! Keep up the great work!


Have a look at my homepage dyson vacuum
parts: tiny.cc/j764ay
Cytować
 
 
0 #82 Polly 2016-04-23 15:27
It's hard to find well-informed people about this subject, however, you sound like you know what
you're talking about! Thanks

Take a look at my blog - cheap cialis canada: edcanadiandrugstore.com/
Cytować
 
 
0 #81 Marcella 2016-04-18 21:38
continuously i used to read smaller articles which as well
clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading now.


My site: canadian pharmacy: canadianpharmacy2016usa.com/
Cytować
 
 
0 #80 Savannah 2016-04-12 04:33
Hey very nice blog!

Also visit my weblog: northwest pharmacy canada: canadianedrugstore.com/
Cytować
 
 
0 #79 Vince 2016-03-29 14:26
Hey there I am so glad I found your webpage, I really found you by accident, while I was researching on Digg for something else, Regardless I am
here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round thrilling
blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also included
your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much
more, Please do keep up the excellent jo.


my web site - Cheap car insurance: bit.ly/1QWrO3z
Cytować
 
 
0 #78 Lavina 2016-03-25 13:15
Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it ;) I am going to revisit once again since I bookmarked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be
rich and continue to guide others.

Take a look at my weblog ... cheapest car insurance company: carinsurancecompaniessnearme.com/
Cytować
 
 
0 #77 Maricruz 2016-03-25 04:20
Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire
actually enjoyed accouynt your blog posts. Anyway I'll
be subscribing to your augment andd even I
achievement you access consikstently quickly.my web-site - very cheap
car insurance: fantasyfineart.com/.../gpzg35q
Cytować
 
 
0 #76 Zoe 2016-03-24 18:25
Hello There. Idiscovered your blog the usage of msn. This is an extremely well written article.
I will be sue to bookmark it and return to read extra of
your helpful information. Thanks for the post. I wioll
definitely comeback.

Here is my website; cheap car insurance: ads.seaniemac.com/.../bSEVx
Cytować
 
 
0 #75 Colin 2016-03-24 09:43
Greetings from California! I'm bored to death at work so I decided too check out your blog on my iphone during lunch
break. I enjoy thhe knowledge you provide here and can't wait to
take a look when I get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!


my web site: cheap liability car insurance: tradeboats.com.au/.../bSEVx
Cytować
 
 
0 #74 Chasity 2016-03-23 17:43
You're so interesting! I don't suppose I've trruly read through anything like this
before. So nice to discover somebody with some original thoughts on this subject matter.
Seriously.. thank you foor starting this up. This web site is one thing
that's needed onn the internet, someone with some originality!


My homepage: Cheap car insurance: t.senaldos.com/.../
Cytować
 
 
0 #73 Georgetta 2016-03-23 14:53
Post writing is also a fun, if you know after that youu can write or
else iit is difficult to write.

Here is my blog; cheap car insurance quotes: www.accu-shop.nl/.../ZJOV3
Cytować
 
 
0 #72 Madeleine 2016-03-23 12:59
Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with almkst all significant
infos. I'd like to peer extra posts like this
.

Chec out my web blog: cheap car insurance michigan: test.headbanger.ru/.../71y79x
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież


Zastrzeżenie prawne