Wielki Finał w wielkiej Auli
Metodologia Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.

Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez  kadrę akademicką.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Szkoła, która w danym kryterium otrzymała najlepszą ocenę, uzyskiwała wynik równy 100. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Zasada zakwalifikowania szkoły do Rankingu

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2011 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez szkołę wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

Olimpiady 30%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały ze egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010/2011.

W związku ze wzrostem liczby olimpiad uwzględnianych w Rankingu (w roku ubiegłym uwzględnialiśmy 35 olimpiad) modyfikacji w stosunku do lat ubiegłych uległ algorytm obliczania tego wskaźnika. Różnica polega na podziale olimpiad na dwie grupy; te, które zwalniają z egzaminu maturalnego lub zawodowego oraz pozostałe olimpiady. Olimpiady zwalniające zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą 2. W każdej z tych dwóch grup wskaźnik obliczany jest jak w latach ubiegłych - jest proporcjonalny do sumy liczby finalistów olimpiad oraz liczby laureatów z wagą równą 2, mnożonej przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy i odnoszony do liczby uczniów w danej szkole.

Matura – przedmioty obowiązkowe – 30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik maksymalny dla egzaminów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym.

Nowością w tegorocznym Rankingu jest zastosowanie współczynnika przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Matura - przedmioty dodatkowe – 35%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik z wagą 4/3 dla języków obcych zdawanych dodatkowo. Uzyskany w ten sposób współczynnik mnożony jest przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Opinia akademicka – 5%

Opinia o szkole ponadgimnazjalnej wśród kadry akademickiej jest istotnym wskaźnikiem jakości szkoły, odzwierciedlającym zarówno poziom przygotowania absolwentów, jak i wyposażenie ich przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresu – co ma, między innymi, bezpośredni wpływ na utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia.

Dane do tego kryterium zostały uzyskane w wyniku przeprowadzonego w grudniu 2011, drogą internetową, ogólnopolskiego badania ankietowego wśród prawie 5 tys. pracowników akademickich polskich uczelni. Wyniki badania zostały dodatkowo zważone z uwzględnieniem regionalnego charakteru badania oraz wielkości szkoły.

 

Komentarze  

 
0 #119 GndttmandQZ 2016-09-21 20:38
Amazing savings on viagra price from reputable pharmacies Bookmark this site for buying viagra order for your prescription. the cheapest pricesBigger companies offer free shipping when you what is sildenafil pills guaranteed to buyers here How long does buy sildenafil . Get one now! You can’t find more affordable prices. Where can I find information that compares viagra prescription online to minimize specific symptoms
Cytować
 
 
0 #118 VdrdttmandVX 2016-09-21 20:34
shopping process. | From the bed you can buy your tadalafil 20mg online you save money and keep your privacy. of real pharmaciesWith offers from online pharmacies you can tadalafil citrate . Take the time to shop around when you want to what is tadalafil at the lowest prices anywhere on the net offered on this site Everyone can non prescription cialis at a discount, is there something wrong with the product? Instead of paying high prices locally for cialis tadalafil .Place them now!
Cytować
 
 
0 #117 CdvdbrdttmandAR 2016-09-21 17:46
Big discounts available on cialis daily . Order online in minutes. People should shop online and enjoy the lowest tadalafil from an online pharmacy? You can easily tadalafil citrate simply because it is inexpensive and produces results you want Follow instructions after you compare the tadalafil will ship fast and safe. стал еще доступнее.Check out how much you can save on cialis 20 mg over the counter, or do I need a prescription?
Cytować
 
 
0 #116 CdvbrdttmandVD 2016-09-21 15:10
Receive low prices when you sildenafil citrate generic at a regular pharmacy. Why buy it online? dinnerExcellent health benefits are attainable when you viagra prescription from them. It is now easy to get a sildenafil dosage sold at maximum discounts by these pharmacies Getting your medications from pharmacies with no prescription cialis can be researched on a pharmacy website. View specials coming from first-rate pharmacies where you can cheap cialis contains all the details.
Cytować
 
 
0 #115 GyndttmandST 2016-09-20 19:45
Read more at purchase viagra online at any site, check out its composition too. People check out the price of viagra side effects pills when you order on this site savings made when you order through this specialist site for buy sildenafil at incredibly low prices when you purchase from discount . Prevention is better than cure for ED. Click this link order viagra online by shopping online. coverage you have now.Lock in the best deal on viagra side effects since it’s a successful treatment
Cytować
 
 
0 #114 CdvbrttmandUG 2016-09-20 19:44
expect to take viagra side effects through this portal deliver your treatment at affordable Many people feel that buying free viagra and save quite a bit of money Heat up your body with the newest product of viagra you want to compare costs from pharmacies Look no further for the most effective treatment and viagra soft , is it dangerous for someone else to take my pills?Low rates Heat up your body with the newest product of viagra prescription is the best part about the internet.
Cytować
 
 
0 #113 GydttmandBL 2016-09-20 17:23
and convenience are the main reasons for buying viagra prescription online . ED drugs come in lower price. » buy viagra online from an online pharmacy? .Check the cheap viagra online from online pharmacies View specials coming from first-rate pharmacies where you can sildenafil and save their dollars. Embarrass no more. View this page what is sildenafil is available online at the lowest possible medication price.
Cytować
 
 
0 #112 CcvdrttmandAT 2016-09-20 17:11
Take off problems of erection. Follow this link viagra 100mg online. Buying online so that you know what the lowest price of viagra pills from online pharmaciesкак The first time you viagra pills from highly-regarded pharmacies even if you need low-cost Read your prescription label carefully when you buy viagra on line been approved by the FDA? Searching for generic viagra at discounted prices from online pharmacies to begin treatment
Cytować
 
 
0 #111 CcvrttmandTC 2016-09-20 09:53
All these online suppliers offer buy viagra at exceptionally low prices if you order from online pharmacies The effectiveness of Viagra in ED. generic viagra been approved by the FDA? Pay lower prices when you free viagra prices and regular pharmacy prices? What causes ED, and how can no prescription cialis remain on the shelf? Heat up your body with the newest product of generic tadalafil !
Cytować
 
 
0 #110 CedvfrttmandVO 2016-09-17 19:28
the best policyManufactu rers make generic drugs available to cialis without prescription . It’s more convenient to generic tadalafil at a fraction of the normal cost Check what is tadalafil at low prices, you’ll need to compare offers Manufacturers offer low price of sildenafil online ! Order reliable products from us. Affordable prices can be found to viagra price now from online pharmacies if you'd like incredible offers
Cytować
 
 
0 #109 CedfrttmandNP 2016-09-17 07:37
care to be safeGreat price reductions are possible when you cialis pill being offered by many sites, make it easy to shop. Look no further. This site always sells discount cialis from online pharmacies People focus on the price of what is tadalafil pills you need to comparison shop. A common way to save money and viagra pills the fast and easy way. Top pharmacies provide excellent service .Check the cialis tadalafil !
Cytować
 
 
0 #108 Embed Google Map 2016-09-15 10:55
Thanks for sharing. I hope it will be helpful for too many people that are searching for this topic.
googlemaps-streetview.com/.../
Cytować
 
 
0 #107 Cedrttmand 2016-09-13 18:38
Do not tadalafil cialis , always review costs prior to a purchase if you do it via the web | Benefiting from risk free remedy? cialis cost less respected than men who don't use it? You’ll get excellent deals when you natural viagra is. is important to find the best prices as soon as you decide to sildenafil dosage for an extended period?The lowest prices to the best options provided by trustworthy pharmacies before you buy viagra by taking advantage of discounts
Cytować
 
 
0 #106 Certtmand 2016-09-13 09:55
Anybody can enjoy low price of cialis daily when shopping for medicine. | savings made when you order through this specialist site for buy tadalafil online when you find a great deal No driving and getting a purchase viagra online from online pharmacies Eliminate ED problems through viagra sample that you probably didn’t know. All these online suppliers offer generic sildenafil at incredibly low prices when you purchase from discount
Cytować
 
 
0 #105 GyCttmand 2016-09-12 22:01
Will my tadalafil cialis . Anybody can tadalafil online at affordable prices from a trusted pharmacy Great treatment is attainable if you order viagra from trusted online providers at reduced prices Great treatment is attainable if you cheap tadalafil at competitive prices when you purchase from known online yourself familiar with requirements for pharmacies that sell online cialis as it is modestly-priced and effectively works to relieve
Cytować
 
 
0 #104 Devid akela 2016-09-01 08:38
For More details:-
www.shiftingexpert.in
Packers and Movers in Pune
www.shiftingexpert.in/.../
Packers and Movers in Hyderabad
www.shiftingexpert.in/.../
Cytować
 
 
0 #103 adam 2016-08-24 15:21 Cytować
 
 
0 #102 adam 2016-08-24 15:20
lunch near me
food near me
italian restaurants near me
italian restaurants near me
places to eat near me
best restaurants near me
food near me
restaurants near me
food places near me
restaurants nearby
food near me
food near me
restaurants near me
restaurants near me
food places near me
mcdonalds near me
food near me
mcdonalds near me
mcdonalds near me
thai food near me
mexican food near me
sushi near me
thai food near me
thai food near me
thai food near me
thai food near me
thai food near me
thai food near me
thai food near me
sushi near me
thai food near me
Cytować
 
 
0 #101 juegos friv gratis 2016-08-18 02:32
juegos friv gratis @ juegosfriv-gratis.com/
Pokemon GO @ pokemon-go.downfastest.com/
diep.io @ diepiogame.com/
Cytować
 
 
0 #100 juegos friv gratis 2016-08-18 02:32
Let’s keep are safe place to play the very best free games for kids! Please click:

- juegos friv gratis
- Pokemon GO
- diep.io
to play for free!
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież